สิงหาคม 8, 2023

หลักการสื่อสาร & coaching สำหรับลูกน้องทั้ง 4 แบบ

Knowledge ความรู้ทั่วไป

การทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น นอกจากทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับแล้ว การสื่อสารภายในทีมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ ซึ่งหัวหน้างานเป็นคนสำคัญที่จะช่วยดึงศักยภาพของทีมงานให้มาเชื่อมโยงเพื่อสร้างเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ และทำงานให้สำเร็จร่วมกัน

การเป็นหัวหน้างานที่ดีควรเรียนรู้วิธีการ Coach ลูกน้องประเภทต่างๆ ทำความเข้าใจสไตล์ของลูกน้องแต่ละคน เพื่อการบริหารและการมอบหมายงานให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ลูกน้องเกิดการพัฒนาความสามารถ มองเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เพื่อให้งานสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น เรามารู้จักวิธีการสื่อสารกับลูกน้อง 4 ประเภท เพื่อให้การบริหารงานและบริหารคนเกิดประโยชน์สูงสุด โดยลูกน้อง 4 ประเภท ประกอบด้วย The Star/ Work Horse/ Problem Child/ Dead Wood

  1. The Star (ดาวเด่น) ลูกน้องประเภทนี้มีความตั้งใจและมีความสามารถสูง รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร มีความชำนาญ สามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว และใช้ระยะเวลาอันสั้นเพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย

วิธีสื่อสารและCoaching : หัวหน้าควรมอบหมายงานที่ท้าทาย หรือมอบอำนาจการตัดสินใจให้ได้รับผิดชอบ การสื่อสารก็ควรติดตามห่าง ๆ อย่าง ห่วง ๆ เพราะคนประเภทนี้สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งดูแลเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการพัฒนาความสามารถอย่างสม่ำเสมอ และควรชื่นชมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

  1. Work Horse (ม้างาน) ลูกน้องประเภทนี้เป็นคนที่รักองค์การ มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท มีความตั้งใจ ขยันทำงาน แต่ผลงานตรงกันข้าม เพราะอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่หัวหน้ามอบหมาย

วิธีสื่อสารและCoaching : หัวหน้างาน ควรประกบลูกน้องประเภทนี้เพื่อให้คำปรึกษา และตรวจงานเป็นระยะ ๆ ป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน มีการทบทวนเป้าหมายของงานที่มอบหมาย เพื่อให้เข้าใจตรงกันและหากลูกน้องสามารถทำงานได้ถูกต้อง ควรชมเชยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

  1. Problem Child (เด็กมีปัญหา) ลูกน้องประเภทนี้มีความสามารถ ไม่ชอบการบังคับ ชอบงานอิสระ หรือทำได้แต่ไม่กล้าทำ เคยทำผิดพลาดจึงไม่ยอมลงมือทำ

วิธีสื่อสารและCoaching : หัวหน้าต้องกล้าเปิดโอกาสให้ลูกน้องประเภทนี้ได้แสดงความสามารถ กล้านำเสนอ กล้าแสดงความคิดเห็นในการทำงาน ต้องหาจุดแข็งและใช้เขาในจุดแข็งของเขา มากกว่าไปดูแต่จุดอ่อนของเขา Coach โดยการ Guide และคอย support ให้คำแนะนำโดยไม่ต้องสอนทั้ง Process คอยติดตามเป็นระยะๆ เว้นระยะห่างและให้ความไว้ใจ พร้อมทั้งชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

  1. Dead Wood (ไม้ตายซาก) ลูกน้องประเภทนี้หัวหน้าต้องให้เวลากับลูกน้องกลุ่มนี้ หาสาเหตุที่ทำให้ขาดความตั้งใจในการทำงาน อาจจะเป็นพนักงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย หรือ มีทัศนคติไม่ดีต่อผู้บริหาร/องค์กร/ระบบการทำงาน

วิธีสื่อสารและCoaching : หัวหน้าต้องเรียกมาคุยเป็นการส่วนตัว เพื่อเปิดใจและหาสาเหตุที่ทำให้ขาดความตั้งใจในการทำงาน จากนั้นก็ลองให้โอกาสให้ลูกน้องเปลี่ยนแปลงตนเอง ในด้านการ coach ต้องสอนงานแบบเข้มข้น เพิ่มความใกล้ชิดเป็นพิเศษ ติดตามการทำงานอย่างจริงจังและให้คำชื่นชมเพื่อเป็นกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ