งานบริการ หน่วยงานบริหารกลยุทธ์ลูกค้าองค์กร Agro Customer Strategy : ACS

กว่า 5 ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร ได้พัฒนาธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ มาตรฐานด้าน คุณภาพระดับสากล ทำให้สามารถก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการเพื่อวงการปศุสัตว์อย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งจากการนำเอาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในการทำงาน สั่งสมเป็น องค์ความรู้ ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ แต่ยังสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ไปถ่ายทอด แลกเปลี่ยน รวมถึงให้คำปรึกษากับลูกค้า คู่ค้า และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง ในฐานะ “เพื่อนผู้ใส่ใจและเติมเต็ม”

และด้วยทิศทางการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร ดังที่กล่าวมานั้น จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจนี้ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ

ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ลูกค้าองค์กร (Agro Customer Strategy) หรือชื่อย่อ ACS

โดยภารกิจและเป้าหมายของทีม ACS

 1. บริการลูกค้าด้วยความเข้าใจและเข้าถึงง่าย
 2. บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 3. บริการแบบมีส่วนร่วมไปกับลูกค้าอย่างยั่งยืน

ซึ่งเมนูงานบริการประกอบไปด้วย 8 หมวดองค์ความรู้ คือ

หมวดบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การจัดทำโครงสร้างองค์กร , การพัฒนาทักษะ การเป็นหัวหน้างาน, การพัฒนาทีมงาน (Team Building)
หมวดวิศวกรรม อาทิ การตรวจแบบและแนะนำ การจัดวาง Layout ให้ได้มาตรฐาน , การบริหาร จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบระบายอากาศ
หมวดบัญชีและการเงิน อาทิ การวิเคราะห์และ ประเมินแผนการลงทุน ,การวิเคราะห์การจัด การภาษีธุรกิจปศุสัตว์, การวางระบบบัญชีต้นทุน
หมวดขายและการตลาด อาทิ การสำรวจตลาด (Market Survey) , Marketing & Sale Plan
หมวดเพิ่มผลผลิต อาทิ การวิเคราะห์ปัญหา และ สาเหตุ , 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง คุณภาพ , การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การจัดการ ระบบสารสนเทศ, Data visualization with Power BI
หมวดประกันคุณภาพ อาทิ ระบบมาตรฐานGMP HACCP , เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพวัตถุ ดิบอาหารสัตว์
หมวดบริหารจัดการ อาทิ การวางแผนและ การจัดการธุรกิจ, การพัฒนาการจัดการ ร้านค้า (Shop Operation Development) , การบริหารสินค้าคงคลัง ทีม “ACS พร้อม” ที่จะให้คำปรึกษาลูกค้า คู่ค้า ด้วยเมนูบริการ (Service Menu) ที่ครอบคลุมในทุกด้าน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจปศุสัตว์ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจของลูกค้า คู่ค้า ให้เติบโต อย่างยั่งยืนตลอดไป

งานบริการ หน่วยงานบริการวิชาการ Technical Service Team : TST

กว่า 5 ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร ได้พัฒนาธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน คุณภาพระดับสากล ทำให้สามารถก้าวเป็นหนึ่งของผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ และการบริการ เพื่อวงการปศุสัตว์อย่างครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งการนำเครื่องมือด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการทำงาน สั่งสมเป็นองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่าง ยั่งยืน และสามารถนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และปฏิบัติจริงไปถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องในบทบาทและหน้าที่ “เพื่อนผู้ใส่ใจและเติมเต็มทุกคน”

ด้วยทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร ดังที่กล่าวมานั้น จึงเป็นที่มาของหน่วยงาน ฝ่ายบริการวิชาการ (Technical Service Team หรือชื่อย่อ TST ) เพื่อรับผิดชอบภารกิจนี้ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยการให้บริการวิชาการด้านปศุสัตว์ (สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอี้อง และสุกร) และ การประมงสัตว์น้ำ ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งสัตวแพทย์ สัตวบาลและนักวิชาการด้านสัตว์น้ำ เสริมสร้างงานบริการให้ลูกค้าแบบองค์รวม ( Agro total solution provider) ซึ่งมีภารกิจและเป้าหมายได้แก่ บริการลูกค้าด้วยความเข้าใจและเข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีส่วนร่วมไปกับ ลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการบริการดังนี้

1. เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค

 • การตรวจติดตามสุขภาพสัตว์
 • การบริหารจัดการด้านยา วัคซีนและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
 • การจัดการด้านโรคสัตว์
 • การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยไม่ให้มีการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค สารอันตรายตกค้าง และสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์จากสัตว์

2. เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการการเลี้ยงสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของฟาร์ม

 • การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต
 • การวางแผนการผลิตสัตว์
 • การจัดการการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร
 • การจัดการระบบEvaporative cooling system
 • การจัดการทำฟาร์มมาตรฐาน และการบริหารคุณภาพ
 • การจัดการด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 • การจัดการด้านอาหารสัตว์ และน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์
 • จัดการอบรมสัมมนาด้านวิชาการ

3. เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosecurity)ในการป้องกันและควบคุมโรค

 • การจัดการการวางผังฟาร์มและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
 • การจัดการด้านสุขอนามัย การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค
 • การควบคุมสัตว์พาหะ
 • การจัดการควบคุมมาตรการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพภานในฟาร์ม