betagro agro
solution

จุดประสงค์

เครือเบทาโกรต้องการช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยที่มากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม

ความเชื่อ

เพราะเราเชื่อว่าประชาชนต้องมีทางเลือก และสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยที่มากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม เพราะสิ่งนี้ เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต และเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราต้องทำงานร่วมกันอย่างหนัก เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของเรา

Hightlight

Total SolutionService

บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ด้านมาตรฐานของธุรกิจ

มุ่งมั่น สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาระบบ
มาตรฐานคุณภาพในด้านต่างๆ
เรียนรู้เพิ่มเติม >>

บริการด้านวิชาการ
ด้านสุขภาพสัตว์

มุ่งมั่น สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เพื่อพัฒนามาตรฐาน
และคุณภาพในด้านปศุสัตว์ ดังนี้
เรียนรู้เพิ่มเติม >>

Article &Technicle

ความสำคัญของปริมาณออกซิเจนต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยง (Dissolved Oxygen : DO)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพัฒนา ( Intensive System ) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการใช้อาหารสำเร็จที่มีโปรตีนสูง มีการจัดการระหว่างการเลี้ยงที่เป็นระบบมากขึ้น มีการควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งคุณภาพน้ำที่ใช้ชี้วัดมีหลายค่าแต่ในที่นี้จะให้ความสำคัญกับ “ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ : DO” ออกซิเจนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตเนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ย่อมต้องการออกซิเจนเพื่อการหายใจและเจริญเติบโต ปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากที่สุดคือ > 5.0 mg/l ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิ , ความเค็ม , pH เป็นต้นออกซิเจนจะละลายในน้ำได้น้อยเมื่ออุณหภูมิสูง ดังนั้นสัตว์น้ำจะเสี่ยงต่อการขาดแคลนออกซิเจนมากกว่าสัตว์บกในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากอัตราการย่อยสลายและปฏิกริยาต่างๆ จะเพิ่มมากขึ้นทำให้ปริมาณความต้องการออกซิเจนสูงไปด้วย แหล่งที่มาของออกซิเจนในน้ำ จากบรรยากาศโดยตรง เช่น กระแสลมพัดผ่านผิวน้ำ แต่มีปริมาณไม่มาก จากขบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ข […]

ระบบโรงเรือนคืออะไร? แนะนำข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจ

ระบบโรงเรือนหรือโรงเลี้ยงสัตว์ เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการปกป้องสัตว์จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย จัดให้สัตว์มีที่พักที่สะอาดและสะดวกสบายเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์ และเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการวางแผนที่ไม่ดี, ขาดความรู้และไม่เหมาะสมส่งผลทำให้ค่าแรงเพิ่มขึ้น และยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นแบบที่คุณอาจไม่รู้ตัว การสร้างที่อยู่อาศัยที่เพียงพอสำหรับสัตว์ จะช่วยเพิ่มการผลิตน้ำนม, การใช้แรงงานที่ดีขึ้น, สุขภาพของสัตว์ดีขึ้น, การควบคุมโรคที่ดีขึ้น, การดูแลและการจัดการสัตว์ที่ดีขึ้นส่งผลทำให้การผลิตนมคุณภาพสูง และทำให้ผลกำไรของฟาร์มดีขึ้น ระบบโรงเรือนหรือโรงเลี้ยงสัตว์ มีหลายประเภท เกษตรกรต้องเลือกระบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสถานะในท้องถิ่น แนะนำให้คุณลงทุนขั้นต่ำในการจัดหาที่อยู่อาศัยของสัตว์โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นสำหรับการนำมาก่อสร้างหลังคา, พื้นและผนังโดยไม่กระทบต่อความสะดวกสบายของสัตว์ ซึ่งเราจะมาแนะนำระบบระบบโรงเรือนที่ได้รับความนิยมกัน 1. ระบบโรงเรือนธรรมดา ระบบนี้จะประกอบด้วยยุ้งฉางและเสา สัตว์ในระบบนี้จะอยู่ในรูปของแท่ […]

SmartFarm คืออะไร บทความนี้เจาะลึกเกี่ยวกับปศุสัตว์

SmartFarm คืออะไร? สิ่งนี้คือแนวคิดที่เกี่ยวกับการทำฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับแนวทางปฏิบัติทางการเกษตร เป็นการยกระดับการปฏิบัติทางการเกษตรแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ในอดีตการทำฟาร์มเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมาก อีกทั้งยังเป็นงานที่ซ้ำซากจำเจ แต่ด้วยระบบ SmartFarm เกษตรกรสามารถมอบหมายงานที่เน้นแรงงานเหล่านี้ให้กับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โซลูชันนี้มีความสามารถในการทำงานตั้งแต่การเพาะเมล็ดและการรดน้ำ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการคัดแยก การใช้เทคโนโลยีนี้จะส่งผลทำให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด SmartFarm คืออะไร ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลเข้ามาช่วย SmartFarm คืออะไร? คือการทำฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เข้ามาร่วมด้วย เช่น การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และอื่น ๆ การทำฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะมีเป้าหมายเพื่อให้ฟาร์มมีผลผลิต, มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ระบบติดตามและวิเคราะห์สัตว์แต่ละตัว ซึ่งเรียกว่าการเลี้ยงปศ […]

อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm มีอะไรบ้าง รู้ก่อนปรับตัวก่อนอนาคตของวงการเกษตร?

การทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) คือ การจัดการฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันอยู่แล้วและมีการส่งออกสินค้าทั้งพืชผักและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มากมาย ดังนั้นการรู้ข้อมูลแห่งโลกยุคใหม่เหล่านี้จะทำให้คุณนั้นปรับตัวได้เร็วขึ้นและสามารถเพิ่มผลผลิตของตัวเองให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน เชิญพบกับ อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการต่าง ๆ ได้แก่… เซนเซอร์ เช่น…ดิน, น้ำ, แสง, ความชื้น และการจัดการอุณหภูมิ ซอฟต์แวร์  โซลูชันซอฟต์แวร์เฉพาะทางเกษตรโดยเฉพาะ การเชื่อมต่อ เช่น…เซลลูลาร์ ที่ตั้ง เช่น GPS, ดาวเทียม วิทยาการหุ่นยนต์ เช่น…รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ, โรงงานแปรรูป การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น…โซลูชันการวิเคราะห์แบบสแตนด์อะโลน จากอุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ดังกล่าว จะทำให้เกษตรกร […]

แนะนำชาวเกษตรกรสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร

ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการสร้างโรงเรือนสุกรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการสร้างที่อยู่สำหรับสุกรกัน โดยจะมีการอธิบายข้อมูลที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้ทันที โดยเฉพาะเหล่าเกษตรกรมือใหม่ทั้งหลาย จะได้นำข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ไปเสริมเพิ่มเติมไอเดียในการสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร ในแบบของตัวเองกัน ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร ต้องมีองค์ประกอบเพื่อการอยู่อาศัยที่ดี ก่อนอื่นขอแนะนำหลักการพื้นฐานก่อนที่คุณจะสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร นั้นให้คุณศึกษาองค์ประกอบเหล่านี้เสียก่อนว่า มีพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการสร้างโรงเรือนหรือไม่ การเลือกทำเลที่อยู่อาศัย จะต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชนหรือหมู่บ้าน ไม่ทำให้เกิดกลิ่นเกิดเสียงที่รบกวนผู้อื่น พื้นที่ควรอยู่ในที่สูง เพราะในยามที่ฝนตกจะต้องไม่มีการน้ำท่วมไปที่โรงเรือนเด็ดขาด เนื่องจากว่าอาจจะทำให้หมูนั้นเสียชีวิตหรือเกิดความหมักหมมความสกปรก ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร จะต้องมีหลังคา เพื่อปกป้องสุกรจากความร้อนของแสงอาทิตย์หรือมีการสร้างโรงเรือนอยู่ใต้ร่มไม้อีกทีหนึ่ง ต้องตั้งห่างจากที่อยู่อาศัย จากที่อยู่อาศัยของคุ […]

เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อปลา ปลาเนื้อแน่น อวบอิ่ม ตาใส ขายได้ราคาดี

สัตว์น้ำประเภทปลา เป็นอีกหนึ่งสัตว์สายพันธุ์เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยของเรา ประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของปลามายาวนาน มีเมนูอาหารจานปลาขึ้นโต๊ะในครัวเรือนมากมาย ซึ่งปลาสามารถเเบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันได้แก่…ปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็ม ในส่วนของปลาน้ำจืดนั้นเป็นปลาที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มสามารถเพาะเลี้ยงได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องติดกับทะเลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และชาวไทยจำนวนมากนิยมรับประทานเนื้อปลาเนื่องจากว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่อร่อย ย่อยง่ายนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูดีต่อผู้บริโภคทั้งเด็กไปจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นผู้ที่สนใจอยากจะเพาะพันธุ์ทำฟาร์มปลา ควรจะต้องศึกษาสายพันธุ์ปลาที่ต้องการเลี้ยงให้ดี, ศึกษาที่อยู่, สภาพน้ำและที่สำคัญคือจะต้องศึกษาในเรื่องของอาหารให้แม่น เพราะปลาก็ยังแบ่งออกเป็นปลาที่กินพืช, ปลาที่กินเนื้อ และปลาที่กินทั้งพืชและเนื้อ ดังนั้นเพื่อนำเสนอตัวช่วยดี ๆ ให้แก่คุณเราจะมาแนะนำให้คุณได้ทำความรู้จักกับ เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อปลา ที่เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิดกัน เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อปลา ตัวช่วยเสริมสำหรับ ปลาที่เลี้ยงในฟาร […]

News &Activities

Animal HealthBetagro กลุ่มธุรกิจเกษตร ร่วมออกบูธ ในงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10

Betagro กลุ่มธุรกิจเกษตร ร่วมออกบูธ ในงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา หาคำตอบ ที่ตอบโจทย์ให้กับคนทำฟาร์ม กับ อาหารสัตว์คุณภาพ จาก เบทาโกร เวชภัณฑ์ และสารเสริมสำหรับสัตว์ที่ดี จาก เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ห้องปฎิบัตการครบวงจร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร อุปกรณ์ฟาร์มครบวงจร จาก บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี ภายใต้ Betagro Agro Solution ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรครบวงจร # ที่เดียวครบจบทุกเรื่องฟาร์ม

BetagroBetagro Agro Solution ร่วมออกบูธ ในงานสัมมนาสัญจร “หลังเว้นวรรค…เตรียมความพร้อมอย่างไร?…ให้ปลอดภัย ASF”

Betagro Agro Solution ร่วมออกบูธ ในงานสัมมนาสัญจร “หลังเว้นวรรค…เตรียมความพร้อมอย่างไร?…ให้ปลอดภัย ASF” ครั้งที่ 7 และ 8 กับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรคนทำฟาร์ม อาหารสัตว์คุณภาพ จาก เบทาโกร เวชภัณฑ์ และสารเสริมสำหรับสัตว์ จาก เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า โปรแกรมตรวจสุขภาพ ห้อง LAB แม่นยำได้มาตรฐาน จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร อุปกรณ์และระบบฟาร์มแบบมาตรฐานครบวงจร จาก บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี #ที่เดียวครบจบทุกเรื่องฟาร์ม กับ Betagro Agro Solution

Betagroเครือเบทาโกรร่วมจัดแสดงบูธในงานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 3/2565

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสหกรรม เครือเบทาโกร ร่วมจัดแสดงบูธ ในงานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 3/2565 จัดโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร ร่วมจัดแสดงบูธ ในงานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 3/2565  กับการแบ่งปันในหัวข้อ “หลังเว้นวรรค…จะกลับมาอย่างไร?…ให้ปลอดภัย” จัดโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องดาวินชี่ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ  

Feedเบทาโกร แจกหนัก จัดเต็ม มอบโชคกว่า 20 ล้านบาท

วันที่ 18 มกราคม 2565 – เครือเบทาโกร โดยนายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 1 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (ที่ 1 จากขวา) มอบรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รางวัลใหญ่จากแคมเปญ “เบทาโกร ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม” ให้แก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เพื่อเป็นการขอบคุณเกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เบทาโกรมาโดยตลอด ณ อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) กรุงเทพฯ

Feedงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2565

ในวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสากรรม เครือเบทาโกร ได้เข้าร่วมออกบูธในงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565 สถานที่จัดงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภายในบูธเครือเบทาโกร มีสาระความรู้ เกี่ยวกับสินค้าและบริการมากมาย ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย เติบโตไปด้วยกัน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน อาทิเช่น โซนที่ 1 สำนักกิจการเพื่อสังคมเครือเบทาโกร เบทาโกรเรามีความภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยผ่านโครงการทั้ง 3 ในพระบรมราชูปถัมธ์ โครงการศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ทำขึ้นเพื่อสืบสานและคงไว้ซึ่ง อาชีพพระราชทาน ให้พัฒนาและปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้และทักษะในการต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนม ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.)- โครงการทดสอบสมรรถภาพและโอกาสทางธุรกิจของโคลูกผสม โคเนื้อภูพาน โคนม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการในการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมโคเนื้อภูพานที่ได้พัฒนามาจากศูนย์การศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นท […]

Feedเครือเบทาโกร มอบโชคส่งท้ายปีกับ แคมเปญ “เบทาโกร ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม”

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เครือเบทาโกร มอบโชคส่งท้ายปีกับ แคมเปญ “เบทาโกร ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม” แจกหนัก จัดเต็ม กว่า 20 ล้านบาท เพื่อเป็นการขอบคุณเกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เบทาโกร โดยมีคุณไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร จับรางวัล รถยนต์ Toyota Fortuner, รถยนต์กระบะ Toyoya Hilux Revo,รถจักรยานยนต์ Honda Wave, ACONATIC TV HD LED 32”, สร้อยคอทองคำ ทองรูปพรรณ 1 สลึง และ โทรศัพท์มือถือ OPPO A15