BETAGRO AGRO
SOLUTION

วัตถุประสงค์

เบทาโกร ช่วยเพิ่มคุณค่าของชีวิต ด้วยอาหารที่ดีกว่า

“อาหารที่ดีกว่า” หมายถึง

  • มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารขั้นสูงสุด
  • คุณภาพและความอร่อยที่เหนือกว่า
  • ราคาที่เป็นธรรม
  • การผลิตอย่างยั่งยืน

ความเชื่อ

เราเชื่อว่า ทุกคนต้องมีทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ดีกว่า

เราจึงทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน

Hightlight

Total SolutionService

บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ด้านมาตรฐานของธุรกิจ

มุ่งมั่น สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาระบบ
มาตรฐานคุณภาพในด้านต่างๆ
เรียนรู้เพิ่มเติม >>

บริการด้านวิชาการ
ด้านสุขภาพสัตว์

มุ่งมั่น สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เพื่อพัฒนามาตรฐาน
และคุณภาพในด้านปศุสัตว์ ดังนี้
เรียนรู้เพิ่มเติม >>

Article &Technicle

การเตรียมโรงเรือนและการควบคุมสัตว์พาหะในฟาร์มไก่

โรงเรือนเลี้ยงไก่มีจุดประสงค์ใช้เพื่อเป็นแหล่งที่พักอาศัย ป้องกันไก่จากสัตว์นักล่า สัตว์พาหะ กันแสงแดดและฝน ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงไก่ (สำหรับโรงเรือนระบบปิดหรือโรงเรือนอีแวป) ดังนั้นการเตรียมโรงเรือนให้เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นเลี้ยงไก่ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนหลักสำหรับการเตรียมโรงเรือน คือ การทำความสะอาด (Cleaning) และการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection) จุดประสงค์เพื่อให้ช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อโรค และป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำของโรคต่างๆในฟาร์มได้ เช่น โรคมาเร็กซ์ (Marek’s disease) โรคติดเชื้อมัยโคพลาสมา(Mycoplasma) โรคไวรัสต่างๆ และโรคซัลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) ขั้นตอนการเตรียมโรงเรือนมี 6 ขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมโรงเรือน (House preparation) เป็นขั้นตอนแรกหลังจากปลดไก่ตัวสุดท้ายออกจากโรงเรือน เริ่มด้วยการกำจัดสารอินทรีย์วัตถุต่างๆ เช่น สิ่งปูรอง มูลไก่ ซากไก่ตาย เป็นต้น การถอดอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์บรรจุอาหารและอุปกรณ์ให้น้ำเพื่อนำไปล้างทำความสะอาดด้วยสารลดแรงตึงผิว(Surfactants) เช่น Nexgen MP 1000 ช่วยขจ […]

กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหา ภาวะวิกฤตแม่สุกรป่วยก่อนคลอด ลูกสุกรแรกคลอดท้องเสียและตายก่อนหย่านมจำนวนมาก

ในบทความนี้จะเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในฟาร์มลูกค้าแห่งหนึ่งในปี 2566  เพื่อเป็นกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาในฟาร์มลูกค้า โดยจะนำเสนอตั้งแต่การสืบค้นและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา รายละเอียดขั้นตอนการแก้ไขและป้องกัน (total solution) และผลการแก้ไข ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่านใช้เป็นแนวทางในการจัดการปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกันในโอกาสต่อไป อ่านเนื้อหาสรุป แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤต แม่สุกรป่วยก่อนคลอด แบบ Total Solution ได้ที่  https://bit.ly/3UdqAs0 ประวัติของฝูงและประสิทธิภาพการผลิต ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์แห่งนี้เป็นโรงเรือนแบบปิด (โรงเรือนอี-แว็ป) ผลิตลูกสุกรหย่านมเพื่อจำหน่าย และบางส่วนนำไปเลี้ยงเองที่ฟาร์มสุกรอนุบาลที่อยู่คนละพื้นที่กัน ใช้น้ำบาดาลที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนเป็นน้ำกินสำหรับสุกร ฟาร์มมีประสิทธิภาพการผลิตในหลายปีที่ผ่านมาค่อนข้างดี โดยมีอัตราคลอดประมาณ 90.0-92.0 เปอร์เซนต์ ลูกมีชีวิตเฉลี่ย 12.8-13.0 ตัวต่อครอก ลูกหย่านมเฉลี่ย 12.2-12.5 ตัวต่อครอก  อัตราการตายก่อนหย่านม 4-5 เปอร์เซนต์ และลูกหย่านมต่อแม่ต่อปีประมาณ 28-30 ตัว ปัญหาที่เกิดขึ้นในฟาร์มและการจัดการของฟาร์ม เมื่อว […]

การจัดการในภาวะวิกฤต แม่สุกรป่วยก่อนคลอด และลูกหมูแรกคลอดท้องเสียและตายก่อนหย่านม

ปัญหาแม่สุกรอุ้มท้องป่วยก่อนคลอด ส่งผลกระทบต่อแม่และลูกสุกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากแม่สุกรที่ป่วยจะกินอาหารน้อยลง  ในขณะที่แม่สุกรต้องการสารอาหารจำนวนมากในการเพิ่มจำนวนเซลล์ผลิตน้ำนม เพื่อเตรียมสำหรับการสร้างนมน้ำเหลืองที่เป็นภูมิคุ้มกันต่อโรคสำหรับลูกสุกรแรกคลอด สิ่งที่ผู้เลี้ยงสุกรจะสังเกตเห็นได้คือ  แม่สุกรรอคลอดบางตัวป่วย  นอนซึม ไม่อยากลุกขึ้นกินอาหาร เต้านมแม่สุกรไม่ขยายขนาดเท่าที่ควร มีขนาดเล็กไม่เต่งตึง หรือที่เรียกกันว่า  นมไม่ลงเต้า  ฟาร์มจะพบปัญหาแม่สุกรใช้เวลาคลอดนานกว่าปกติ   ส่งผลให้ลูกสุกรแรกคลอดอ่อนแอและตายแรกคลอดเพิ่มมากขึ้น ลูกสุกรได้รับนมน้ำเหลืองไม่เพียงพอ ลูกอ่อนแอ ถ่ายเหลว และท้องเสียตามมา และหากมีการปนเปื้อนเชื้อในเล้าคลอดหรือในน้ำกินที่ทำให้ลูกสุกรแรกคลอดท้องเสีย เช่น อี.โคไล (colibacillosis) และคลอสทริเดียม (clostridial enteritis) จะทำให้สถานการณ์การถ่ายเหลว และท้องเสีย ของลูกสุกรรุนแรงมากขึ้น และอัตราการตายก่อนหย่านมเพิ่มมากขึ้นด้วย ในบทความนี้จะเล่าถึงรายละเอียดขั้นตอนการแก้ไขและป้องกัน แบบ Total Solution ที่อาจเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการจัดการปัญหานี้ แนวทา […]

โรคในระบบทางเดินหายใจที่มักพบได้ในสุกร

ปัจจัยของการเกิดโรคในสุกร เกิดได้จากตัวสุกร  เชื้อโรค  สิ่งแวดล้อม และการจัดการ หากปัจจัยเหล่านี้มีสภาพที่เอื้อต่อกันแล้ว ปัญหาเรื่องโรคจะเกิดขึ้น เชื้อโรคที่ก่อโรคในสุกรส่วนใหญ่มาจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัส   โดยมักจะพบเป็นการติดเชื้อแบบร่วมกัน (Co-infection) เช่น  สุกรติดเชื้อไวรัสก่อน  แล้วเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งอาจจะเป็นเชื้อไวรัสชนิดอื่นหรือเชื้อแบคทีเรียติดร่วมกันได้   เมื่อสุกรติดเชื้อ  สุกรจะสร้างภูมิคุ้มกัน แต่ถ้าสุขภาพสุกรไม่ดีอยู่แล้ว และ/หรือ สภาพแวดล้อม  การจัดการภายในฟาร์มไม่ดี  ก็จะเอื้อให้สุขภาพสุกรแย่ลงได้   นอกจากนี้ความรุนแรงของเชื้อโรคก็มีผลได้ทั้งการสร้างความเสียหาย   การสร้างภูมิคุ้มกัน และความสามารถในการกำจัดเชื้อ (Georges et al ; 2020) โรคระบบทางเดินหายใจยังคงเป็นสาเหตุความสูญเสียอย่างมากในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร   การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเป็นสาเหตุหลักที่สร้างความเสียหายในสุกรอนุบาล 47.3% และในสุกรขุน 75.1% ของความเสียหายทั้งหมด (United States Department of Agriculture ; 2015)  โรคระบบทางเดินหายใจส่งผลให้ผู้เลี้ยงเสียรายได้จากสุกรป่วยและตายเพิ่มขึ้น  การเจริญเติบ […]

ยกระดับการทำฟาร์มโคนม อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำฟาร์มโคนมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการศึกษาและปฏิบัติต่อมาตรฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ การปรับปรุงและการจัดการในหลายด้านมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของโคนม ข้างล่างนี้เป็นภาพรวมของขั้นตอนและแนวทางที่สำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อยกระดับการทำฟาร์มโคนมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการอาหารให้โคนม เพื่อให้ฟาร์มโคนมมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการจัดการอาหารอย่างเหมาะสม โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารและคำนวณความต้องการทางโภชนศาสตร์ของโค เพื่อวางโปรแกรมการให้อาหารข้นและอาหารหยาบ รวมถึงวางแผนการใช้และจัดเก็บอาหารอย่างเป็นระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการทำฟาร์มโคนม ซึ่งรวมถึงการจัดการมูลสัตว์และสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม เพื่อสร้างแผนผังฟาร์มและการจัดสร้างที่เหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตของโคนม รวมถึงการวางแผนการป้องกันและกําจัดสัตว์พาหะที่สามารถทำลายสุขภาพของโคได้ การจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนม การรักษาระบบสืบพันธุ์เป็นส่วนสำคัญในการทำฟาร์มโคนม ซึ่งรวมถึงการตรวจระบบสืบพันธุ์ […]

9 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ (Business Model Canvas)

อยากเป็นเจ้านายตัวเอง อยากทำธุรกิจ อยากมีร้านเล็กๆ เป็นของตัวเอง จากความคิดความต้องการเหล่านี้ คุณ รู้จักและเข้าใจธุรกิจดีแล้วหรือยัง และคุณพร้อมแล้วหรือ? ที่จะลงสนามเพื่อทำสงครามแย่งชิงดินแดน  ซึ่งก็คือ “ลูกค้า” มาเป็นของคุณ ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านที่คิดจะ ”ลงทุน” เริ่มต้นธุรกิจหรือกำลังตัดสินใจลงสนามสงครามแย่งชิง มาคิดวิเคราะห์วางแผนธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพ อย่างคำกล่าวที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” และเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจได้อย่างรอบด้าน นั้นก็ คือ Business Model Canvas (BMC) ที่ประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ แบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas (BMC) Value Propositions (คุณค่าที่บริษัทอยากส่งมอบ): # คุณค่า/จุดแข็ง ของสินค้าหรือบริการของเราคืออะไร # อะไรคือสิ่งที่เป็นคุณค่าที่อยากส่งมอบให้ลูกค้า, ทำไมลูกค้าถึงซื้อสินค้าและบริการของคุณ Customer Segment (ลูกค้า): # กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร สินค้าเราจะขายใคร # ใครคือลูกค้าของคุณ, พวกเขาคิดอย่างไร, พวกเขาเห็น ทำ และรู้สึกอย่างไร Channels (ช่องทางขาย): # เราจะสามารถจัดส่งหรือเข้าถึงลูกค้าได […]

News &Activities

Betagroงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

ในงานประชุมสามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ หน่วยงาน Betagro Agro Solution ได้ร่วมออกบูธเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ประสบความสำเร็จในวงการฟาร์มไข่ไก่ของประเทศไทย หนึ่งในจุดเด่นของงานคือการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง น.สพ.สมชวน รัตนมงคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มไข่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บูธของ Betagro Agro Solution ยังเป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์มไข่ไก่ ซึ่งช่วยเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการในวงการฟาร์มในประเทศไทย การเข้าร่วมในงานประชุมใหญ่นี้ยังเป็นโอกาสที่ Betagro Agro Solution ได้ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจและความร่วมมือกับผู้ประกอบการฟาร์มอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมฟาร์มไข่ไก่ของประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคงขึ้นไปอีกด้วย

Betagroสัมมนาวิชาการให้กลุ่มลูกค้าฟาร์มสุกร เขตภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริการวิชาการของกลุ่มธุรกิจเกษตรในเครือเบทาโกรได้จัดงานสัมมนาวิชาการสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของฟาร์มสุกรในเขตภาคตะวันตก ที่จัดขึ้นที่โรงแรมวิศมา จังหวัดราชบุรี โดยมีการเสนอหัวข้อ “รู้จุดเสี่ยง เลี่ยงสูญเสีย ไม่เพลียกับปัญหาทดแทนฝูง” ภายในงานนี้เป็นการรับรองความเชี่ยวชาญจาก รศ.น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้เข้าร่วมบรรยายในงานเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่เจ้าของฟาร์มและทีมสัตวบาลฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมสัมมนานี้ การบรรยายของ รศ.น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค์ ได้เน้นการแสดงความสำคัญของการรู้จักและเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในฟาร์มสุกร โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการดูแลสุขภาพของสุกรและป้องกันโรค เพื่อลดความเสี่ยงของสูญเสียและปัญหาที่เกิดขึ้นในฝูงสุกร นอกจากนี้ การเสนอวิธีการจัดการเวลาในการเลี้ยงและการดูแลสุกรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงสุดและประหยัดต้นทุนก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในที่นี้ และในการสัมมนายังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าของฟาร์มและอาจารย์ […]

Betagroเตรียมพร้อมก่อนใคร รับมือสถานการณ์โรคไก่ ปีมังกร 2567

ประเดิมงานสัมมนา สำหรับกลุ่มลูกค้าฟาร์มไก่ โดยกลุ่ม เกษตรอุตสาหกรรม เบทาโกร กับงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “เตรียมพร้อมก่อนใคร รับมือสถานการณ์โรคไก่ ปีมังกร 67” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมส่งมอบความรู้เกี่ยวกับ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคไก่ และโปรแกรมวัคซีนที่มีประสิทธิภาพจากทีมงานเบทาโกร โดยบรรยากาศภายในงาน ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเจ้าของฟาร์ม ที่พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนไปกับเรา  

Betagroศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยสัมมนากฎหมายน้ำเสีย

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ผู้นำในอุตสาหกรรมการเกษตร สร้างความฮือฮาด้วยการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง รู้จัก เข้าใจ กฎหมายน้ำทิ้ง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม งานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2023 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และดึงดูดลูกค้าที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยี การสัมมนาครั้งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรักษพร ปานรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์มลพิษ และศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางในสาขานี้ คุณปานรัตรับหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับความสำคัญของการบำบัดน้ำเสียและกฎหมายโดยรอบ งานนี้ดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีลูกค้าจำนวนมากแสดงความเห็น มีความสนใจในการฟังสัมมนา สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้และความห่วงใยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม เครือเบทาโกรซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความมุ่งมั่นด้านสุขภาพของชุมชนและลดมลพิษ เป็นผู้นำในการใช้น้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อผลิตก๊าซช […]

Betagroเครือเบทาโกรร่วมออกบูธสมาคมเลี้ยงสุกรเพื่อส่งเสริมมาตรฐานฟาร์ม

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเครือเบทาโกร เข้าร่วมงานสมาคมเลี้ยงสุกรจัดขึ้นที่โรงแรมทวินโลตัส งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และการฝึกอบรมอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มแก่สมาชิกผู้เลี้ยงสุกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนในการเลี้ยงสุกร ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เครือเบทาโกรได้จัดบูธให้ข้อมูลภายในงานโดยจัดแสดงผลงานของพวกเขา ความเชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับกฎระเบียบที่จำเป็น กฎหมาย และข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานฟาร์ม งานนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเวทีที่น่าทึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสุกร เมื่อพวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและแนวปฏิบัติล่าสุดของอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากเครือเบทาโกร ซึ่งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์มากมายในการเลี้ยงสุกร การมีส่วนร่วมของเครือเบทาโกรในงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมแนวทางการทำฟาร์มที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูงภายใน อุตสาหกรรม พวกเขามุ่งหวังที่จะส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจในหมู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งท […]

Animal Healthเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2566 “ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และใส่ใจสังคม”

เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าผู้นำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ได้รับรางวัล FDA Quality Award 2023 อันทรงเกียรติจากความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงในด้าน “คุณภาพ ความปลอดภัย และสังคม” พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยคุณวิศิษฎ์สิริ สายสว่าง รองประธานฝ่ายขาย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และตัวแทนบริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ขึ้นรับรางวัลในนามขององค์กร โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบรางวัล โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของรางวัลนี้ รางวัล FDA Quality Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่เป็นตัวอย่างความเป็นเลิศในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มาตรการด้านความปลอดภัย การอุทิศตนเพื่อสวัสดิภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และสะท้อนถึงการแสวงหาความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้งของ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าในทุกด้านของการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในฐานะผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมด้วยการเป็นโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ และสารเสริมสำหรับ […]