Knowledge ความรู้ทั่วไป

ดูทั้งหมด
ความสำคัญของปริมาณออกซิเจนต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยง (Dissolved Oxygen : DO)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพัฒนา ( Intensive System ) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการใช้อาหารสำเร็จที่มีโปรตีนสูง มีการจัดการระหว่างการเลี้ยงที่เป็นระบบมากขึ้น มีการควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งคุณภาพน้ำที่ใช้ชี้วัดมีหลายค่าแต่ในที่นี้จะให้ความสำคัญกับ “ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ : DO” ออกซิเจนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตเนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ย่อมต้องการออกซิเจนเพื่อการหายใจและเจริญเติบโต ปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากที่สุดคือ > 5.0 mg/l ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิ , ความเค็ม , pH เป็นต้นออกซิเจนจะละลายในน้ำได้น้อยเมื่ออุณหภูมิสูง ดังนั้นสัตว์น้ำจะเสี่ยงต่อการขาดแคลนออกซิเจนมากกว่าสัตว์บกในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากอัตราการย่อยสลายและปฏิกริยาต่างๆ จะเพิ่มมากขึ้นทำให้ปริมาณความต้องการออกซิเจนสูงไปด้วย แหล่งที่มาของออกซิเจนในน้ำ จากบรรยากาศโดยตรง เช่น กระแสลมพัดผ่านผิวน้ำ แต่มีปริมาณไม่มาก จากขบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ข […]

ระบบโรงเรือนคืออะไร? แนะนำข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจ

ระบบโรงเรือนหรือโรงเลี้ยงสัตว์ เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการปกป้องสัตว์จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย จัดให้สัตว์มีที่พักที่สะอาดและสะดวกสบายเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์ และเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการวางแผนที่ไม่ดี, ขาดความรู้และไม่เหมาะสมส่งผลทำให้ค่าแรงเพิ่มขึ้น และยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นแบบที่คุณอาจไม่รู้ตัว การสร้างที่อยู่อาศัยที่เพียงพอสำหรับสัตว์ จะช่วยเพิ่มการผลิตน้ำนม, การใช้แรงงานที่ดีขึ้น, สุขภาพของสัตว์ดีขึ้น, การควบคุมโรคที่ดีขึ้น, การดูแลและการจัดการสัตว์ที่ดีขึ้นส่งผลทำให้การผลิตนมคุณภาพสูง และทำให้ผลกำไรของฟาร์มดีขึ้น ระบบโรงเรือนหรือโรงเลี้ยงสัตว์ มีหลายประเภท เกษตรกรต้องเลือกระบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสถานะในท้องถิ่น แนะนำให้คุณลงทุนขั้นต่ำในการจัดหาที่อยู่อาศัยของสัตว์โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นสำหรับการนำมาก่อสร้างหลังคา, พื้นและผนังโดยไม่กระทบต่อความสะดวกสบายของสัตว์ ซึ่งเราจะมาแนะนำระบบระบบโรงเรือนที่ได้รับความนิยมกัน 1. ระบบโรงเรือนธรรมดา ระบบนี้จะประกอบด้วยยุ้งฉางและเสา สัตว์ในระบบนี้จะอยู่ในรูปของแท่ […]

SmartFarm คืออะไร บทความนี้เจาะลึกเกี่ยวกับปศุสัตว์

SmartFarm คืออะไร? สิ่งนี้คือแนวคิดที่เกี่ยวกับการทำฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับแนวทางปฏิบัติทางการเกษตร เป็นการยกระดับการปฏิบัติทางการเกษตรแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ในอดีตการทำฟาร์มเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมาก อีกทั้งยังเป็นงานที่ซ้ำซากจำเจ แต่ด้วยระบบ SmartFarm เกษตรกรสามารถมอบหมายงานที่เน้นแรงงานเหล่านี้ให้กับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โซลูชันนี้มีความสามารถในการทำงานตั้งแต่การเพาะเมล็ดและการรดน้ำ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการคัดแยก การใช้เทคโนโลยีนี้จะส่งผลทำให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด SmartFarm คืออะไร ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลเข้ามาช่วย SmartFarm คืออะไร? คือการทำฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เข้ามาร่วมด้วย เช่น การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และอื่น ๆ การทำฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะมีเป้าหมายเพื่อให้ฟาร์มมีผลผลิต, มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ระบบติดตามและวิเคราะห์สัตว์แต่ละตัว ซึ่งเรียกว่าการเลี้ยงปศ […]

อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm มีอะไรบ้าง รู้ก่อนปรับตัวก่อนอนาคตของวงการเกษตร?

การทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) คือ การจัดการฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันอยู่แล้วและมีการส่งออกสินค้าทั้งพืชผักและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มากมาย ดังนั้นการรู้ข้อมูลแห่งโลกยุคใหม่เหล่านี้จะทำให้คุณนั้นปรับตัวได้เร็วขึ้นและสามารถเพิ่มผลผลิตของตัวเองให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน เชิญพบกับ อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ อุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการต่าง ๆ ได้แก่… เซนเซอร์ เช่น…ดิน, น้ำ, แสง, ความชื้น และการจัดการอุณหภูมิ ซอฟต์แวร์  โซลูชันซอฟต์แวร์เฉพาะทางเกษตรโดยเฉพาะ การเชื่อมต่อ เช่น…เซลลูลาร์ ที่ตั้ง เช่น GPS, ดาวเทียม วิทยาการหุ่นยนต์ เช่น…รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ, โรงงานแปรรูป การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น…โซลูชันการวิเคราะห์แบบสแตนด์อะโลน จากอุปกรณ์ฟาร์มระบบ Smart Farm ดังกล่าว จะทำให้เกษตรกร […]

แนะนำชาวเกษตรกรสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร

ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการสร้างโรงเรือนสุกรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการสร้างที่อยู่สำหรับสุกรกัน โดยจะมีการอธิบายข้อมูลที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้ทันที โดยเฉพาะเหล่าเกษตรกรมือใหม่ทั้งหลาย จะได้นำข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ไปเสริมเพิ่มเติมไอเดียในการสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร ในแบบของตัวเองกัน ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร ต้องมีองค์ประกอบเพื่อการอยู่อาศัยที่ดี ก่อนอื่นขอแนะนำหลักการพื้นฐานก่อนที่คุณจะสร้าง ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร นั้นให้คุณศึกษาองค์ประกอบเหล่านี้เสียก่อนว่า มีพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการสร้างโรงเรือนหรือไม่ การเลือกทำเลที่อยู่อาศัย จะต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชนหรือหมู่บ้าน ไม่ทำให้เกิดกลิ่นเกิดเสียงที่รบกวนผู้อื่น พื้นที่ควรอยู่ในที่สูง เพราะในยามที่ฝนตกจะต้องไม่มีการน้ำท่วมไปที่โรงเรือนเด็ดขาด เนื่องจากว่าอาจจะทำให้หมูนั้นเสียชีวิตหรือเกิดความหมักหมมความสกปรก ระบบโรงเรือน ฟาร์มสัตว์สุกร จะต้องมีหลังคา เพื่อปกป้องสุกรจากความร้อนของแสงอาทิตย์หรือมีการสร้างโรงเรือนอยู่ใต้ร่มไม้อีกทีหนึ่ง ต้องตั้งห่างจากที่อยู่อาศัย จากที่อยู่อาศัยของคุ […]

เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อปลา ปลาเนื้อแน่น อวบอิ่ม ตาใส ขายได้ราคาดี

สัตว์น้ำประเภทปลา เป็นอีกหนึ่งสัตว์สายพันธุ์เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยของเรา ประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของปลามายาวนาน มีเมนูอาหารจานปลาขึ้นโต๊ะในครัวเรือนมากมาย ซึ่งปลาสามารถเเบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันได้แก่…ปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็ม ในส่วนของปลาน้ำจืดนั้นเป็นปลาที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มสามารถเพาะเลี้ยงได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องติดกับทะเลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และชาวไทยจำนวนมากนิยมรับประทานเนื้อปลาเนื่องจากว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่อร่อย ย่อยง่ายนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูดีต่อผู้บริโภคทั้งเด็กไปจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นผู้ที่สนใจอยากจะเพาะพันธุ์ทำฟาร์มปลา ควรจะต้องศึกษาสายพันธุ์ปลาที่ต้องการเลี้ยงให้ดี, ศึกษาที่อยู่, สภาพน้ำและที่สำคัญคือจะต้องศึกษาในเรื่องของอาหารให้แม่น เพราะปลาก็ยังแบ่งออกเป็นปลาที่กินพืช, ปลาที่กินเนื้อ และปลาที่กินทั้งพืชและเนื้อ ดังนั้นเพื่อนำเสนอตัวช่วยดี ๆ ให้แก่คุณเราจะมาแนะนำให้คุณได้ทำความรู้จักกับ เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อปลา ที่เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิดกัน เบทาโกร อาหารสัตว์เพื่อปลา ตัวช่วยเสริมสำหรับ ปลาที่เลี้ยงในฟาร […]

คลิปวิดีโอ

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างความสำเร็จของคนทำฟาร์ม

ดูทั้งหมด
สารเสริมเลือกอย่างไร ให้ไก่ไข่มีไข่คุณภาพดีอร่อยถูกใจ

สารเสริมเลือกอย่างไร ให้ไก่ไข่ มีไข่คุณภาพดี อร่อยถูกใจ โดย อภิชาติฟาร์มไข่ไก่ 999 อภิชาติฟาร์มไข่ไก่ ก่อตั้งเมื่อปี 2529 เริ่มเลี้ยงไก่จาก 2,500 ตัว ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 กว่าตัว การจำหน่าย เราก็มีตลาดของเราเอง ประมาณ 5 สาขา และก็มีในส่วนของบริษัทเอกชน อาทิ บริษัทผลิตอาหารญี่ปุ่น, มาร์เก็ต ประมาณ 30 กว่าแห่ง และโรงแรมในเขตพัทยาอีกกว่า 60 โรงแรม ที่รับไข่ของอภิชาติฟาร์มไป ฟาร์มเลือกใช้สินค้าและบริการของเครือเบทาโกรเพราะ ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์ มีวิธีใช้ตามฉลากที่ชัดเจน ที่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของกฏหมายเมื่อเรานำมาใช้ก็ทำให้สุขภาพของแม่ไก่แข็งแรง ไข่ดก ระยะไข่พีคยาวนานขึ้น ช่วยให้สีไข่แดงมีสีแดงขึ้น และเปลือกไข่ไม่แตกง่าย ตรงตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้ การบริการทางด้านวิชาการ การจัดการฟาร์ม สูตรอาหาร โดยที่จะมีทีมฝ่ายขาย สัตว์แพทย์ แนะนำดี คือให้คำแนะนำเราตลอด เรามีปัญหาเราโทรไป มีการตอบรับที่รวดเร็วมาก ว่าเราควรทำอย่างไร และถ้าหากเรายังจัดการไม่ได้ เค้าก็จะส่งทีมสัตวแพทย์เข้ามาหารเราเลย คือเราไม่ต้องรอนาน โทรเช้าได้เย็นเลย มันเลิศมาก The Best สุดท้ายนี้การทำฟาร์ […]

ปลาสลิดเลี้ยงง่าย ตัวใหญ่ โตไว กำไรดี

คุณประสงค์ และคุณเรืองรอง จันทร์สอน เจ้าของฟาร์ม ประสงค์ฟาร์ม กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มต้นเลี้ยงปลาสลิดมาหลายสิบปีแล้ว ตอนแรกใช้อาหารปลาทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งเป็นอาหารชนิดจมน้ำ ก็ประสบปัญหา น้ำเสียง่าย ส่งผลทำให้ปลาโตช้า และเกิดโรคกับปลาสลิดที่เลี้ยงไว้ในบ่อ แก้ปัญหาก็ไม่หายขาด แต่มีน้องๆฝ่ายขายของบริษัทเบทาโกร เข้ามาเสนอให้ลองใช้อาหารของเบทาโกร ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่สนใจ แต่เมื่อปัญหาเพิ่มมากขึ้น ก็มานั่งคิดว่าจะลองเปลี่ยนอาหารที่ใช้อยู่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้อาหารปลาสลิดลอยน้ำของเบทาโกร พอใช้มาระยะเวลาหนึ่ง ด้วยว่า อาหารเป็นชนิดลอยน้ำ จึงทำให้สะดวกในการเช็คปริมาณอาหารที่ให้กับปลาในบ่อได้ ว่าควรให้มากน้อยเพียงใดกับความต้องการของปลาในบ่อ ก็ส่งผลทำให้น้ำไม่เนาเสีย พอน้ำไม่เนาเสียง่ายการเกิดโรคภายในบ่อก็ลดน้อยลง ปลาก็โตง่าย ตัวใหญ่ อัตราการแรกเนื้อ ตอนขายก็ได้ราคาดีขึ้นจากที่เคยผ่านมา รวมถึงทาง เบทาโกร ยังมีคุณหมอด้านสัตว์น้ำ เข้ามาค่อยให้คำปรึกษาเรื่องคุณภาพน้ำ เข้ามาช่วยตรวจน้ำ ตรวจสุขภาพของปลา และปรับสูตรการให้อาหาร และปัญหาเวลาเกิดโรคระบาด […]

ปลาสลิดสุขภาพดี เริ่มจากอะไร

คุณเรวัฒน์ ศิริสาคร เจ้าของฟาร์ม เรวัฒน์ฟาร์ม กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จุดเริ่มต้นของความสนใจที่จะใช้เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำของ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร เนื่องจากปลาสลิดที่เลี้ยงอยู่ประสบปัญหาเป็นโรคตายอย่างต่อเนื่อง โดยที่ทางฟาร์มก็ได้ใช้ยาในการรักษาแล้ว ซึ่งยาที่ใช้ก็จะเป็นยาทั่วไปที่มีจำหนายตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แต่ปรากฏดว่า โรคที่ปลาเป็นอยู่ไม่หายขาด ยังคงกลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆ แต่ทางเราก็เป็นสมาชิกกลุ่มผุ้เลี้ยงปลาสลิด พอถึงเวลาเข้าไปประชุมร่วมของกลุ่ม ก็มีเจ้าของฟาร์มอื่นๆ แนะนำให้ลองใช้เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร ทางฟาร์มเลยนำมาใช้ตามคำแนะนำ ผลปรากฎว่า ปลาที่เป็นโรคอยู่ เริ่มลดปริมาณการตายลง และ เริ่มตอบสนองกับการใช้ยามาก ทำให้ปลากลับมาสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ การเจริญเติบโต ไม่หยุดชะงับจากการเป็นโรค และทางเบทาโกรยังส่งทีมคุณหมอค่อยเข้ามาดูแล และ แนะนำวิธีการใช้ยาให้กับฟาร์มของเราอย่างละเอียด ทางฟาร์มรู้สึกประทับใจกับการใช้เวชภัณฑ์ของเครือเบทาโกรมาก คุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด มีฉลากและวิ […]

แนวทางป้องกันและควบคุมโรค

ดูทั้งหมด
ความชื้นในอากาศสูงที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงไก่

ความชื้น(Humidity) คือ น้ำที่มีสถานะเป็นแก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นลอยตัวอยู่ในอากาศปะปนรวมกับแก๊สต่างๆ เช่น  แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น รวมถึงฝุ่นซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งมีอนุภาคขนาดเล็กรวมอยู่ด้วย การวัดค่าปริมาณความชื้นในอากาศสำหรับการเลี้ยงไก่นิยมใช้ค่าความชื้นสัมพัทธ์(Relative humidity)เพื่อบ่งบอกปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่แนะนำสำหรับการเลี้ยงไก่ควรมีค่าอยู่ในช่วง 60–70% ในกรณีที่พื้นที่เลี้ยงไก่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 50% จะส่งผลให้ไก่สูญเสียน้ำออกจากร่างกายผ่านการระเหยของน้ำในระบบทางเดินหายใจไปสู่อากาศ นอกจากนี้ความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำยังส่งผลทำให้ในโรงเรือนมีปริมาณฝุ่นสูงขึ้นจากอากาศมีปริมาณไอน้ำน้อย ในทางตรงกันข้ามเมื่อความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 70% จะส่งผลทำให้ไก่ระบายความร้อนส่วนเกินออกจากร่างกายผ่านการระเหยของน้ำได้ยากขึ้น ทำให้ไก่เกิดภาวะความเครียดจากความร้อน (Heat street) เป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ความชื้นสัมพัทธ์สูงยังเป็นสาเหตุให้สิ่งปูรองเปียกชื้นในการเลี้ยงไก่ […]

โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease)

โรคปากและเท้าเปื่อยเกิดจากอะไร เกิดจากเชื้อไวรัสสกุล Aphthovirus ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ชนิดในประเทศไทย พบ 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดโอ เอ และเอเซียวัน(ชนิดเอเซียวัน พบระบาดครั้งสุดท้ายปี พ.ศ. 2540) เชื้อไวรัสแต่ละชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคปากและเท้าเปื่อยนั้นจะไม่มีภูมิคุ้มกันโรคซึ่งกันและกัน ดังนั้นสัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคเฉพาะชนิด O จะสามารถเกิดโรคที่เกิดจากชนิด A และ Asia 1 สัตว์ชนิดใดบ้างที่สามารถติดเชื้อได้ สัตว์กีบคู่ เช่น โค กระบือ สุกร จะแสดงอาการค่อนข้างรุนแรง แพะ แกะ มักไม่ค่อยแสดงอาการแต่จะเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อสู่สัตว์กีบคู่อื่นๆได้ สัตว์ที่ติดเชื้อมีอาการอย่างไร โดยทั่วไปสัตว์ที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยมักมีอัตราการตายที่ต่ำ ยกเว้นในลูกสัตว์ขนาดเล็กที่อาจเสียชีวิตได้ง่าย ในสัตว์ที่ไม่เคยได้รับฉีดวัคซีนมักแสดงอาการรุนแรง ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสุขภาพนานและกระทบต่อผลผลิตภายในฟาร์ม สัตว์บางตัวอาจไม่สามารถกลับมามีผลผลิตได้เหมือนเดิม ในระยะแรก หลังจากได้รับเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย 2 – 8 วัน สัตว์จะมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร พบตุ่มใสที่เยื่อบุภายในช่องปาก ลิ้น เหงือก หรือเพดาน หลังจากนั้น […]

ปัญหาพยาธิในเลือดโคแก้ได้ไม่ยาก

โรคพยาธิในเลือดของโคนมเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน มีสาเหตุจาก การติดเชื้อปรสิตหลายชนิด ได้แก่ อะนาพลาสมา (Anaplasma sp.), บาบีเซีย (Babesia sp.), ไทเลอเรีย (Theileria sp.) และทริฟพาโนโซม (Trypanosome sp.) เป็นต้น โดยพยาธิ 3 กลุ่มแรกมีเป้าหมายอยู่ที่ เม็ดเลือดแดงของโค พยาธิในเลือดจะอาศัยอยู่ในน้ำเลือดหรือในเม็ดเลือดแดง และมีการเพิ่มจำนวนขึ้นโดยอาศัย องค์ประกอบต่างๆที่มีอยู่ในส่วนประกอบของน้ำเลือด มีผลทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตก หลังจากที่สัตว์ได้รับเชื้อ สำหรับทริฟพาโนโซมอยู่ใน พลาสมาของเลือด พยาธิในเลือดมีพาหะที่สำคัญได้แก่ เห็บโค (boophilus microplus) และแมลงดูดเลือด เช่น เหลือบ (tabanids) สามารถถ่ายทอดเชื้อจากโคที่มีเชื้อไปสู่โคตัวอื่นๆในฝูงได้  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในด้านผลผลิตและระบบสืบพันธุ์ของโคนม ในด้านผลผลิตโคนม ที่เป็นโรคพยาธิในเลือดจะมีสุขภาพทรุดโทรม น้ำหนักตัวลด และผลผลิตน้ำนมลดลง ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้จากผลผลิตน้ำนมที่ลดลงและไม่สามารถส่งขายน้ำนมได้ เนื่องจากมีการปนเปื้อน ยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษา และมีค่าใช้จ […]

โรคระบบทางเดินอาหารในไก่ที่สำคัญ

โรคระบบทางเดินอาหารในไก่ที่สำคัญ เรียบเรียงโดย น.สพ.ธนวัฒน์ ฤกษ์อุดม บริการวิชาการสัตว์ปีก โรคระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะได้แก่ ปาก คอหอย  หลอดอาหาร กระเพาะบด กระเพาะแท้ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ หรือทวารหนัก ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว หรือพยาธิ สารพิษที่ถูกผลิตโดยเชื้อโรคบางชนิดและสารพิษจากอาหารก็สามารถทำให้เกิดความผิดปกติต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหารได้เช่นกัน นอกจากนี้การจัดการที่ไม่เหมาะสมเช่น อุณหภูมิในโรงเรือนที่สูงเกินไปทำให้ไก่อยู่ในสภาวะเครียด หรือพนักงานบกพร่องในการฆ่าเชื้อน้ำสำหรับให้ไก่กินและไม่มีการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ให้น้ำก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของไก่เช่นเดียวกัน ซึ่งมีผลต่อผลผลิตไข่ในไก่ไข่และการเจริญเติบโตของไก่เนื้อเป็นปัญหากวนใจเกษตรกรอยู่เสมอ โดยโรคระบบทางเดินอาหารในไก่ที่พบได้บ่อย เช่น โรคบิด โรคลำไส้อักเสบแบบมีเนื้อตาย และสภาวะไก่ถ่ายเหลวเป็นน้ำ เป็นต้น โรคบิด เกิดจากการติดเชื้อสัตว์เซลล์เดียวในสกุลอัยเมอเรีย ปัจจุบันชนิดที่พบและมีความสำคัญในไก่มี 7 ชนิด เป็นโรคที่มีผลทำลายเยื่อเมือกของลำไส้ ทำให้ลำไส้อักเสบ ท้องเสีย ถ่ายเป็ […]

เลี้ยงปลาหน้าร้อนให้ปลอดโรค

โรคสัตว์น้ำที่สำคัญช่วงหน้าร้อนและแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง หลายๆ ท่าน อาจจะมีคำถามว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคหรือความเสียหายเกิดขึ้นสักเท่าไร แต่ทำไมในระยะหลังนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเข้าสู่หน้าร้อนทีไร สัตว์น้ำมักจะน๊อคหรือป่วยตายครั้งละมากๆ สร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างยิ่ง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าในปัจจุบันการเลี้ยงได้พัฒนาขึ้น ผู้เลี้ยงมีประสบการณ์สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้เก่งขึ้น ปล่อยสัตว์น้ำหนาแน่นมากขึ้น เมื่อเลี้ยงหนาแน่น การกินอาหารก็เพิ่มขึ้น ขับถ่ายของเสียมาก หากเราไม่มีระบบการจัดการของเสียในบ่อที่ดี ก็อาจทำให้คุณภาพน้ำเน่าเสียได้ง่าย นอกจากนี้พื้นก้นบ่อยังมีของเสียและเชื้อโรคสะสม ประกอบกับภาวะโลกร้อน ที่ร้อนและแล้งมากขึ้นทุกปี ในน้ำที่ร้อนนี้เอง สัตว์น้ำจะเครียด ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เชื้อก่อโรคสามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนสูง ทำให้เข้าก่อโรคสัตว์น้ำได้โดยง่าย เราจึงพบปัญหาสัตว์น้ำป่วยติดเชื้อตายตามมา แม้ว่าเราจะมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาการเลี้ยงสัตว์น้ำในหน้าร้อนเป็นอย่างดี แต่เมื่อสัตว์น้ำป่วยแล้ว ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา เ […]

อยากกลับมาลงหมูใหม่ ทำอย่างไรให้รอด

การกลับมาเลี้ยงใหม่เป็นเรื่องที่เกษตรกรหลายคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรมาอย่างยาวนาน แต่ประสบปัญหา ASF มีความกังวลเมื่อต้องกลับมาลงเลี้ยงอีกครั้ง ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ในการเลี้ยงสุกรในพื้นที่เดิมที่เคยเกิดปัญหาหากมีการจัดการที่ดี เราอาจจะไม่พบปัญหาซ้ำอีก ทั้งนี้เราอาจกำหนดมาตรการต้องทำและ อย่าหาทำ ดังต่อไปนี้ 5 สิ่งที่ต้องทำ ทำความสะอาดให้เหมือนใหม่ให้มากที่สุด เล้าเก่าให้เหมือนใหม่ เป็นเรื่องที่ยากแต่ต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดโรงเรือน พื้น ผนัง เพดาน เป็นอย่างดี แต่ พบบ่อยว่า ยังเก็บมูลสุกรไว้ในถุงข้างโรงเรือน หรือ ไม่มีการลงปูนขาวในบ่อน้ำทิ้ง ทางระบายน้ำ หรือ บ่อเกรอะ ซึ่งอาจเป็นแหล่งของเชื้อที่อาจจะหลงเหลือได้ นอกจากนี้ จุ๊บน้ำ รางอาหาร และ cooling pad ต้องถอดออกล้าง ฆ่าเชื้อด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ควรซ่อมแซมเล้าให้เหมาะแก่การเลี้ยงสุกร โดยไม่ก่อให้เกิดความเครียด หรือปรับปรุงเล้าเป็นระบบปิดหากยังเป็นเล้าเปิด ตรวจสอบว่าเชื้อ ASF ไม่หลงเหลือ ต้องยอมรับว่าอาจทำได้ไม่ 100% แต่เราต้องมีการสุ่มตรวจจุดที่มีความเสี่ยงในการสะสมเชื […]