Knowledge ความรู้ทั่วไป

ดูทั้งหมด
วิธีตรวจสอบการได้รับวัคซีนเบื้องต้นในไก่

การป้องกันการระบาดของโรคภายในฟาร์มไก่ นอกจากมีแผนการป้องกันโรคตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว การให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มความต้านทานต่อโรคของไก่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่เชื้อก่อโรคสามารถผ่านเข้ามาในฟาร์มจนเข้าไปถึงตัวไก่ได้ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น สุขภาพของไก่   สภาพแวดล้อมในช่วงที่ให้วัคซีน คุณภาพวัคซีน การขนส่งวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน  และเทคนิคการให้วัคซีนของบุคลากร การตรวจสอบการได้รับวัคซีนมีความสำคัญ เนื่องจากช่วยลดปัญหาการให้วัคซีนล้มเหลวและใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้วัคซีนร่วมกับการติดตามระดับภูมิคุ้มกันหลังให้วัคซีน โดยบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีตรวจสอบการได้รับวัคซีนสำหรับวิธีให้วัคซีนที่ใช้บ่อยและสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้เองที่ฟาร์ม ได้แก่ การให้วัคซีนโดยวิธีหยอดตา หยอดจมูก หยอดปาก  ละลายน้ำ  ฉีดเข้าใต้หนังคอ ฉีดเข้ากล้ามเนื้ออก และแทงปีก การตรวจสอบการได้รับวัคซีนโดยวิธีหยอดตา หยอดจมูก หยอดปากและละลายน้ำ  การให้วัคซีนโดยวิธีหยอดตา หยอดจมูก หยอดปากและละลายน้ำ ตรวจสอบโดยสังเก […]

การเตรียมกระชังในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ให้ผลผลิตสูง สามารถปล่อยปลาลงเลี้ยงได้หนาแน่นและลงปลาได้หลายขนาดตามความเหมาะสม ซึ่งสะดวกในการดูแลจัดการต่างๆระหว่างการเลี้ยงได้ดี มีการลงทุนต่ำกว่าการเลี้ยงรูปแบบอื่นๆ แต่การเลี้ยงปลาในกระชังก็มีปัจจัยหลายอย่างซึ่งต้องมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังมีประสิทธิภาพสูงสุด แหล่งน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง แหล่งน้ำ ที่จะเลี้ยงปลาในกระชังได้นั้น สิ่งสําคัญ คือ น้ำต้องมีคุณภาพดีและมีเพียงพอ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ลําคลอง หนอง บึง บ่อ ซึ่งมีข้อควรพิจารณาสําหรับการวางกระชัง ดังนี้ แหล่งน้ำ เมื่อกางกระชังออกแล้วพื้นก้นกระชังต้องอยู่สูงกว่าพื้นท้องน้ำไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร กระชังจะต้องอาศัยการถ่ายเทของกระแสน้ำหมุนเวียนผ่านกระชัง จึงควรอยู่ที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มไม้และพรรณไม้น้ำอยู่หนาแน่น ควรศึกษาประวัติของแหล่งน้ำในรอบปีก่อน เช่น กระแสน้ำ ความขุ่น ปริมาณน้ำ คุณสมบัติของน้ำต้องดีห่างไกลแหล่งน้ำเสีย สารพิษ เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน แหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้ยาปราบศัตรูพืชเป็นจํานวนมากที่จะเกิดอันตรายต่อปลาที่ […]

เล้าผสมจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม

ในช่วงอากาศร้อนของบ้านเรานั้นนอกจากจะส่งผลให้สุกรขุนกินอาหารได้น้อยลงและเจริญเติบโตช้าแล้ว  ในส่วนของสุกรพันธุ์อากาศร้อนยังทำให้คุณภาพน้ำเชื้อด้อยลง  แม่สุกรเกิดความเครียดเนื่องจากอากาศร้อน  ผสมไม่ติด  กลับสัดได้ง่าย และทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของแม่พันธุ์ด้อยลงร่วมด้วย เล้าผสมเป็นจุดร่วมของการผลิตสุกรพันธุ์   โดยเป็นจุดที่มีการทำงานร่วมกันระหว่าง พ่อพันธุ์  แม่พันธุ์ และคน   ในยุคหลังจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สงบลง     การใช้พ่อพันธุ์เช็คสัดอาจถูกลดบทบาทลงไปบ้าง   แต่ก็ยังมีหลายๆ ฟาร์มที่ยังมีการใช้พ่อพันธุ์ในการเช็คสัดอย่างสม่ำเสมอซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมและติดตามการทำงานในเล้าผสมอย่างสม่ำเสมอและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มอยู่ในภาวะที่สามารถแข่งขันได้เสมอ    อย่างที่กล่าวไปในตอนต้น เล้าผสมจะมีส่วนประกอบหลักๆ  3 ส่วนด้วยกัน คือ   พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และคน   ซึ่งเราจะมาลงรายละเอียดถึงจุดต่างๆ ที่เราต้องมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เริ่มต้นกับส่วนแรก คือ  พ่อพันธุ์   แม้ว่าจะเป็นส่วนที่น้อยที่สุด  แต่ก็มีความสำคัญในการกำหนดการผสมติดจา […]

การจัดการลูกสุกรหลังคลอดจนถึงหย่านม

การเลี้ยงและการดูแลลูกสุกร ตั้งแต่หลงคลอดไปจนถึงหย่านม นับได้ว่า เป็นช่วงที่มีความยุ่งยาก มากกว่าช่วงอื่นๆ และเป็นช่วงที่เกิดการสูญเสียมากที่สุด ซึ่งอาจเกิดจากถูกแม่สุกรทับตาย ท้องเสียอย่างแรง อดอาหาร โลหิตจาง และเสียเลือดมากทางสายสะดือเมื่อคลอด อย่างไรก็ตามการสูญเสียลูกสุกรในช่วงนี้ส่วนใหญ่ เนื่องมาจากการจัดการดูแลไม่ดีมากกว่า สาเหตุอื่นๆ ดังนั้น เพื่อลดการสูญเสียลูกสุกรในช่วงนี้ผู้เลี้ยงควร เตรียมการดูแลจัดการ ดังนี้ ทำความสะอาดตัวลูกสุกร ควรเช็ดตัวลูกสุกรให้แห้งโดยเร็วทันทีที่คลอดออกมา เพื่อไม่ให้หัวของลูกสุกรเปียกชื้น เนื่องจากอุณหภูมิภายนอกและภายในท้องแม่สุกรต่างกันมาก การสูญเสียความร้อนของลูกสุกรจำเป็นต้องดึงพลังงานสะสม (ไกลโคเจน)ที่ตับมาใช้ การเช็ดตัวด้วยผ้าหรือการคลุกด้วยแป้งจะช่วยให้ตัวลูกสุกรแห้งเร็วขึ้น การให้ความอบอุ่นและป้องกันลมโกรก ลูกสุกรที่มีอายต่ำกว่า 3 วัน กลไกที่ควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายยังไม่ทำงาน จึงไม่สามารถปรับตัวให้ เข้ากับความผันแปรของอุณหภูมิภายนอกได้ ลูกสุกรแรกเกิดที่ถูกความเย็นมากๆ หรือเป็นเวลานานๆ อุณหภูมิของร่างกายจะลดลงเป็นผลให้ลูกสุกรตัวนั้นตายได้ ดังน […]

หลักการสื่อสาร & coaching สำหรับลูกน้องทั้ง 4 แบบ

การทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น นอกจากทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับแล้ว การสื่อสารภายในทีมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ ซึ่งหัวหน้างานเป็นคนสำคัญที่จะช่วยดึงศักยภาพของทีมงานให้มาเชื่อมโยงเพื่อสร้างเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ และทำงานให้สำเร็จร่วมกัน การเป็นหัวหน้างานที่ดีควรเรียนรู้วิธีการ Coach ลูกน้องประเภทต่างๆ ทำความเข้าใจสไตล์ของลูกน้องแต่ละคน เพื่อการบริหารและการมอบหมายงานให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ลูกน้องเกิดการพัฒนาความสามารถ มองเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เพื่อให้งานสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น เรามารู้จักวิธีการสื่อสารกับลูกน้อง 4 ประเภท เพื่อให้การบริหารงานและบริหารคนเกิดประโยชน์สูงสุด โดยลูกน้อง 4 ประเภท ประกอบด้วย The Star/ Work Horse/ Problem Child/ Dead Wood The Star (ดาวเด่น) ลูกน้องประเภทนี้มีความตั้งใจและมีความสามารถสูง รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร มีความชำนาญ สามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว และใช้ระยะเวลาอันสั้นเพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย วิธีสื่อสารแล […]

ทำอย่างไรเมื่อโคเจ็บกีบ?

เราจะรู้ได้ว่าอาการใดที่บ่งบอกว่าโคมีอาการเจ็บกีบ ก็ต้องอาศัยการประเมินระดับการเคลื่อนไหวของโค หรือ การประเมิน “Locomotion score” โดยจะทำการประเมินในขณะที่โคยืนและเดินร่วมกัน โดย Locomotion score นั้นจะมีทั้งหมด 5 คะแนน ดังนี้ Score 1 : ยืนและเดินระนาบหลังตรง Score 2 : ยืนระนาบหลังตรง หลังเริ่มโค้งเมื่อเดิน Score 3 : สังเกตเห็นความโก้งโค้งของหลังได้ทั้งตอนยืนและเดิน Score 4 : สังเกตเห็นความโก้งโค้งของหลังได้ทั้งตอนยืนและเดิน โคจะเริ่มก้าวสั้นลงละสังเกตเห็นขาที่เจ็บกะเผลกชัดเจน Score 5 : สังเกตเห็นความโก้งโค้งของหลังได้ทั้งตอนยืนและเดิน โคแดงอาการขากะเผลกข้างที่เจ็บชัดเจนจนก้าวเดินลำบากหรือไม่อยากเดิน ซึ่งการจัดการกลุ่มโคในแต่ละคะแนน Locomotion score นั้นจะแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น Score 1 (ควรพบ >75% ของโคในฟาร์ม) : โคมีการเดินที่ปกติ ควรเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้โคมีอาการเจ็บกีบหรือมีการพัฒนา Locomotion score ที่สูงขึ้น Score 2 (ควรพบ <15% ของโคในฟาร์ม) : โคเริ่มมีการก้าวเดินที่ผิดปกติไปเล็กน้อย ควรเฝ้าระวังและเริ่มแต่งกีบโค เพื่อไม่ให้โคมีอาการเจ็บกีบหรือมีการพัฒนา Locomotion score […]

คลิปวิดีโอ

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างความสำเร็จของคนทำฟาร์ม

ดูทั้งหมด
วิธีการดูแลไก่ไข่ ให้สุขภาพดี ไข่ดก

จุดเริ่มต้นของฟาร์มไก่ไข่ คือเดิมประกอบธุรกิจรับเจาะน้ำบาดาล ต่อมาญาติได้ชักชวนให้มาทำฟาร์มไก่ไข่ โดยได้รับซื้อฟาร์มต่อจากญาติ โดยเริ่มแรกคุณพ่อจะเป็นคนบริหารจัดการฟาร์ม และภายหลังมาได้ให้เรา ซึ่งเป็นลูกชายเป็นผู้ดูแลและบริหารกิจการฟาร์มไก่ไข่เอง  วิธีการดำเนินธุรกิจ อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ มีการจัดการอย่างไร สิ่งที่ให้ความสำคัญ คือเรื่องการบริหารจัดการฟาร์ม โดยเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพของไก่ไข่ ตั้งแต่รับไก่เข้าฟาร์ม ตลอดจนระบบการเลี้ยง ตั้งแต่การให้อาหาร ให้น้ำ รวมถึงการคัดสรร เวชภัณฑ์และสารเสริมที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาใช้กับไก่ไข่ และเฝ้าสังเกตุสุขภาพของไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์ม เพื่อให้ได้ไข่มีมีคุณภาพตามความต้องการ  เหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และ บริการของเครือเบทาโกร มีความแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปตามท้องตลาดอย่างไร ฟาร์มของเราใช้ อาหารสัตว์เบทาโกร และ วิตามิน เอเด็ค เอ็ม และ ไบโอไลท์ จากเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เหตุผลเพราะว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้ มีฉลากและข้อบ่งใช้ที่ละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด ฟาร์มของเราใช้อาหารสำหรับไก่ไข่แบรนด์เบทาโกรมาโดยตลอด ซึ่งคุณภาพของ […]

โคขุนไทย-วากิว ดีกว่าจริงหรือ

กัปตันฟาร์ม โคขุนไทย-วากิว เป็นฟาร์มโคขุนที่แรกใน จ.สุรินทร์ ที่ได้ทดลองเลี้ยงโคขุน สายพันธุ์ไทย-วากิว และ เลี้ยงเปรียบเทียบระหว่างโคขุนสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เลี้ยง (สายพันธุ์ ชาโลเล่) ก็ได้ผลลัพของเนื้อโคขุนที่ดีกว่า คือ เกรดไขมันแทรกดี เนื้อมีลักษณะนุ่มลิ้น และได้กำไรจากการขายเนื้อสายพันธุ์โคขุนไทย-วากิวมากขึ้นกว่าการเลี้ยงสายพันธุ์เดิม ยังรวมถึงการเลือกใช้อาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างอาหารโคขุนของแบรนด์เบทาโกรอีกด้วย ทางเบทาโกรส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโค เข้ามาดูแลสุขภาพโค วิธีการให้อาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับช่วงอายุของโคขุน ทำให้อาหารที่เราใช้ตอบโจทย์การเจริญเติบโตของโคภายในฟาร์มของเรามาก มีการแนะนำการใช้ยาเมื่อโคเริ่มมีอาการป่วย ซึ่งเวชภัณฑ์ยาที่ฟาร์มของเราเลือกใช้ก็เป็นของ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ซึ่งเป็นของเครือเบทาโกรเช่นกัน เพราะเป็นยาที่ได้มาตรฐาน ทำให้ใช้แล้วได้ผลดีกับโคขุนในฟาร์มของเรา และยังมีตัวแทนจำหน่ายทั้งอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ที่เราสามารถหาซื้อได้ง่าย และ สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เราได้เป็นอย่างดี คือ ร้านสุรินทร์ยาสัตว์ของ […]

สารเสริมเลือกอย่างไร ให้ไก่ไข่มีไข่คุณภาพดีอร่อยถูกใจ

สารเสริมเลือกอย่างไร ให้ไก่ไข่ มีไข่คุณภาพดี อร่อยถูกใจ โดย อภิชาติฟาร์มไข่ไก่ 999 อภิชาติฟาร์มไข่ไก่ ก่อตั้งเมื่อปี 2529 เริ่มเลี้ยงไก่จาก 2,500 ตัว ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 กว่าตัว การจำหน่าย เราก็มีตลาดของเราเอง ประมาณ 5 สาขา และก็มีในส่วนของบริษัทเอกชน อาทิ บริษัทผลิตอาหารญี่ปุ่น, มาร์เก็ต ประมาณ 30 กว่าแห่ง และโรงแรมในเขตพัทยาอีกกว่า 60 โรงแรม ที่รับไข่ของอภิชาติฟาร์มไป ฟาร์มเลือกใช้สินค้าและบริการของเครือเบทาโกรเพราะ ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์ มีวิธีใช้ตามฉลากที่ชัดเจน ที่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของกฏหมายเมื่อเรานำมาใช้ก็ทำให้สุขภาพของแม่ไก่แข็งแรง ไข่ดก ระยะไข่พีคยาวนานขึ้น ช่วยให้สีไข่แดงมีสีแดงขึ้น และเปลือกไข่ไม่แตกง่าย ตรงตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้ การบริการทางด้านวิชาการ การจัดการฟาร์ม สูตรอาหาร โดยที่จะมีทีมฝ่ายขาย สัตว์แพทย์ แนะนำดี คือให้คำแนะนำเราตลอด เรามีปัญหาเราโทรไป มีการตอบรับที่รวดเร็วมาก ว่าเราควรทำอย่างไร และถ้าหากเรายังจัดการไม่ได้ เค้าก็จะส่งทีมสัตวแพทย์เข้ามาหารเราเลย คือเราไม่ต้องรอนาน โทรเช้าได้เย็นเลย มันเลิศมาก The Best สุดท้ายนี้การทำฟาร์ […]

ปลาสลิดเลี้ยงง่าย ตัวใหญ่ โตไว กำไรดี

คุณประสงค์ และคุณเรืองรอง จันทร์สอน เจ้าของฟาร์ม ประสงค์ฟาร์ม กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มต้นเลี้ยงปลาสลิดมาหลายสิบปีแล้ว ตอนแรกใช้อาหารปลาทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งเป็นอาหารชนิดจมน้ำ ก็ประสบปัญหา น้ำเสียง่าย ส่งผลทำให้ปลาโตช้า และเกิดโรคกับปลาสลิดที่เลี้ยงไว้ในบ่อ แก้ปัญหาก็ไม่หายขาด แต่มีน้องๆฝ่ายขายของบริษัทเบทาโกร เข้ามาเสนอให้ลองใช้อาหารของเบทาโกร ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่สนใจ แต่เมื่อปัญหาเพิ่มมากขึ้น ก็มานั่งคิดว่าจะลองเปลี่ยนอาหารที่ใช้อยู่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้อาหารปลาสลิดลอยน้ำของเบทาโกร พอใช้มาระยะเวลาหนึ่ง ด้วยว่า อาหารเป็นชนิดลอยน้ำ จึงทำให้สะดวกในการเช็คปริมาณอาหารที่ให้กับปลาในบ่อได้ ว่าควรให้มากน้อยเพียงใดกับความต้องการของปลาในบ่อ ก็ส่งผลทำให้น้ำไม่เนาเสีย พอน้ำไม่เนาเสียง่ายการเกิดโรคภายในบ่อก็ลดน้อยลง ปลาก็โตง่าย ตัวใหญ่ อัตราการแรกเนื้อ ตอนขายก็ได้ราคาดีขึ้นจากที่เคยผ่านมา รวมถึงทาง เบทาโกร ยังมีคุณหมอด้านสัตว์น้ำ เข้ามาค่อยให้คำปรึกษาเรื่องคุณภาพน้ำ เข้ามาช่วยตรวจน้ำ ตรวจสุขภาพของปลา และปรับสูตรการให้อาหาร และปัญหาเวลาเกิดโรคระบาด […]

ปลาสลิดสุขภาพดี เริ่มจากอะไร

คุณเรวัฒน์ ศิริสาคร เจ้าของฟาร์ม เรวัฒน์ฟาร์ม กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จุดเริ่มต้นของความสนใจที่จะใช้เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำของ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร เนื่องจากปลาสลิดที่เลี้ยงอยู่ประสบปัญหาเป็นโรคตายอย่างต่อเนื่อง โดยที่ทางฟาร์มก็ได้ใช้ยาในการรักษาแล้ว ซึ่งยาที่ใช้ก็จะเป็นยาทั่วไปที่มีจำหนายตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แต่ปรากฏดว่า โรคที่ปลาเป็นอยู่ไม่หายขาด ยังคงกลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆ แต่ทางเราก็เป็นสมาชิกกลุ่มผุ้เลี้ยงปลาสลิด พอถึงเวลาเข้าไปประชุมร่วมของกลุ่ม ก็มีเจ้าของฟาร์มอื่นๆ แนะนำให้ลองใช้เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร ทางฟาร์มเลยนำมาใช้ตามคำแนะนำ ผลปรากฎว่า ปลาที่เป็นโรคอยู่ เริ่มลดปริมาณการตายลง และ เริ่มตอบสนองกับการใช้ยามาก ทำให้ปลากลับมาสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ การเจริญเติบโต ไม่หยุดชะงักจากการเป็นโรค และทางเบทาโกรยังส่งทีมคุณหมอค่อยเข้ามาดูแล และ แนะนำวิธีการใช้ยาให้กับฟาร์มของเราอย่างละเอียด ทางฟาร์มรู้สึกประทับใจกับการใช้เวชภัณฑ์ของเครือเบทาโกรมาก คุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด มีฉลากและวิ […]

แนวทางป้องกันและควบคุมโรค

ดูทั้งหมด
ยาฉีดใช้อย่างไร ให้ปลอดภัยคุ้มทุน

การเข้ามาแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์ แอฟริกา ใน สุกร อาจทำให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องบางเรื่องน้อยลง เช่น  การรักษาสุกรป่วย และการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่หรือในฟาร์มของเราเอง  เพราะความเชื่อในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวทางเข็มฉีดยา   อย่างไรก็ดี เราสามารถลดความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวและใช้ยาฉีดเพื่อการรักษาสุกรป่วยโดยการใช้เข็มแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในสุกรพันธุ์ หรือ ทำเครื่องหมายบนตัวสัตว์ที่มีการใช้เข็มร่วมกัน หรือการคัดแยกสุกรป่วยออกมารักษายังคอกป่วย อย่างเป็นระบบ แน่นอนว่าการบริหารยาสำหรับสุกรนั้นมีได้หลากหลายวิธี เช่น การให้ยาผสมอาหาร  ยาละลายน้ำ และยาฉีด  ทำให้หลายคนเลือกนำวิธีดังกล่าวมาใช้  แต่ก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการใช้ยาฉีดเพื่อรักษาสุกรเป็นรายตัวเช่น  สุกรแม่พันธุ์  นั้นให้ผลตอบสนองต่อการรักษาที่ดี  และยังช่วยให้ลูกสุกร มีคุณภาพที่ดี เหมาะแก่การนำไปลงเลี้ยงต่อไป ยาฉีดที่ใช้ในฟาร์มสุกร มีการให้ได้หลายวิธี  กรณีที่หวังผลให้ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายมักให้โดยการฉีด เข้าหลอดเลือดดำ (intravenous injection) การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection) […]

10 สัญญาณอันตราย ที่จะทำให้การเลี้ยงสัตว์น้ำเกิดความสูญเสีย

เกษตรเลี้ยงปลาแบบมืออาชีพ ควรสังเกตอาการของปลาและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในบ่อ เพื่อจับสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเริ่มเกิดปัญหาขึ้นกับการเลี้ยงแล้ว และวางแผนจัดการแก้ไข อย่ารอจนเกิดปัญหาบานปลาย ปลาตายมาก ป่วยหนัก เพราะหากจัดการปัญหาล่าช้า กว่าจะรู้ แก้ปัญหาได้ ผลผลิตบางส่วนอาจเสียหายหรือทำให้ค่าประสิทธิภาพการผลิตตกต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นเราควรเรียนรู้เพื่อสังเกตสัญญาณอัตรายกันว่ามีสิ่งใดบ้าง และต้องป้องกัน/แก้ไขอย่างไรให้ทันก่อนสายเกินไป ปลาขาดอากาศ ลอยหัวตอนเช้ามืด ปลาลอยหัวหุบอากาศ ในตอนบ่าย สีน้ำเขียวเข้ม สีน้ำตาล มีซากแพลงก์ตอนตายลอยที่ผิวน้ำมาก สัตว์น้ำกินอาหารลดลงผิดปกติ น้ำมีค่าความเป็นด่างสูงมากๆ (pH สูงจัด) พบปลาตายพร้อมกันจำนวนมาก น้ำในบ่อเลี้ยงมีสีดำ มีกลิ่นเหม็น น้ำมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ปลาตายเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน 32 องศา น้ำมีปริมาณไนไตรท์เป็นพิษ 1.ปลาขาดอากาศ ลอยหัวตอนเช้ามืด มักพบปลาลอยหุบอากาศที่ผิวน้ำจำนวนมาก หรือพบปลารวมกันมากบริเวณทางน้ำเข้าบ่อ แสดงว่าคุณภาพน้ำมีค่าออกซิเจนอยู่ในระดับที่ต่ำ สาเหตุ ระดับออกซิเจนที่ละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำ 0-1ppm\ ปริมาณ […]

ความสำคัญของการพัฒนากระเพาะรูเมน และการหย่านม

การพัฒนาของกระเพาะรูเมน (Rumen) ในลูกโคก่อนหย่านมนั้นเริ่มต้นด้วยการได้รับอาหารข้นแรกเริ่ม (Starter) ที่ดีรวมทั้งการได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่จะช่วยย่อยทำให้เกิดการผลิตของกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid) ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพาพิล่าร์ (Papillae) ที่ช่วยในการดูดซึมสารอาหารในกระเพาะรูเมน (Rumen) โดยเฉพาะกลุ่มของกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid) คือ อะซิเตต (Acetate) โพรพิโอเนต (Propionate) บิวทิเรต (Butyrate) โดยที่โพรพิโอเนต (Propionate) บิวทิเรต (Butyrate) ได้รับจากการหมักย่อยแป้งและน้ำตาล ส่วนอะซิเตต (Acetate) ได้จากการหมักย่อยของเยื่อใย (Fiber) หรือ เซลลูโลส ซึ่งกลุ่มของกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid) มีฤทธิ์ในการกระตุ้นต่อพาพิล่าร์ (Papillae) ให้เกิดการพัฒนาหน้าที่ในการดูดซึมภายในกระเพาะรูเมน (Rumen) โดยเกิดจากการกระตุ้นจาก บิวทิเรต (Butyrate) โพรพิโอเนต (Propionate) อะซิเตต (Acetate) จากมากไปหาน้อยตามลำดับ ฉะนั้นการหมักย่อยของคาร์โบไฮเดรตจึงเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกระเพาะและการพัฒนาข […]

การบริหารจัดการวัคซีนละลายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไก่

การให้วัคซีนโดยวิธีการละลายน้ำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการให้วัคซีน เนื่องจากไม่ต้องจับตัวไก่จึงทำให้ไก่เกิดความเครียดจากการให้วัคซีนน้อย ลดการใช้แรงงานคน อีกทั้งวัคซีนที่ให้โดยวิธีการละลายน้ำทั้งหมดเป็นวัคซีนเชื้อเป็น ดังนั้นแม้วิธีการให้วัคซีนจะง่ายแต่ก็มีหลาย ๆ รายละเอียดที่ต้องให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การให้วัคซีนโดยวิธีการละลายน้ำแต่ละครั้งนั้นมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บวัคซีน การขนส่งวัคซีนไปใช้งาน คุณภาพน้ำที่นำมาใช้ในการละลายวัคซีน วิธีการให้วัคซีนแบบละลายน้ำ การเตรียมอุปกรณ์ให้น้ำ การกระตุ้นให้ไก่กินวัคซีน การตรวจสอบการได้รับวัคซีน การจัดเก็บวัคซีน เนื่องจากวัคซีนเชื้อเป็นคือเชื้อที่ถูกทำให้อ่อนกำลังลงและมีความไวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกมาก ดังนั้นจึงต้องคำนึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ อุณหภูมิจัดเก็บ : เก็บรักษาวัคซีนตามที่ผู้ผลิตวัคซีนแนะนำ ซึ่งปกติจะจัดเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 – 8OC ไม่เก็บวัคซีนในช่องแช่แข็ง ตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีนควรแยกออกต่างหากโดยไม่ใช้ร่วมกันกับการเก็บอาหารและเครื่องดื่มเพราะจะเป็นเหตุให้มีการเปิด-ปิดตู้เย็นบ่อย ๆ อันจะทำให้อุณหภูมิในการจัดเก็บไม่คงที […]

การจัดการดูแลไก่เนื้อช่วง 7 วันแรก

การจัดการดูแลไก่เนื้อช่วงสัปดาห์แรกเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นช่วงที่อวัยวะต่างๆกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารและระบบภูมิคุ้มในร่างกาย เพื่อให้ไก่เนื้อเติบโตมีสุขภาพแข็งแรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ ผู้เลี้ยงจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 1.การเตรียมโรงเรือน สำหรับวงรอบการผลิตใหม่ เมื่อจับไก่ออกหมดฟาร์ม ผู้เลี้ยงจะล้าง ทำความสะอาด และพ่นฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์ ต่างๆเช่น ถาดอาหาร อุปกรณ์ให้น้ำ ฝ้า เพดาน ม่าน หลังจากเสร็จเรียบร้อยฟาร์มควรพักโรงเรือน อย่างน้อย 14 วัน  เพื่อตัดวงจรการติดต่อของโรคบางชนิด ก่อนลงไก่ในรุ่นถัดไป 2.วันแรกที่ไก่มาถึงฟาร์ม ควรสุ่มชั่งน้ำหนัก 1-2 % ของฝูง และตรวจสอบคุณภาพลูกไก่ด้วยการสังเกตลักษณะภายนอก ลูกไก่ที่มีคุณภาพดีจะต้องมีลักษณะดังนี้ ขนแห้งฟู นัยน์ตากลมสดใส สดใสตื่นตัวตลอดเวลา สะดือแห้งปิดสนิท ขาและแข้งสีสดใสเป็นมันวาว ขาและเข่าไม่มีลักษณะแดงช้ำ จะต้องไม่มีลักษณะผิดปกติ เช่น ขาโก่งบิดงอ คอบิดและจะงอยปากบิดไขว้ เป็นต้น 3.การรับลูกไก่ และการจัดการช่วงกกไก่ อุณหภูมิ เตรียมอุณหภูมิโรงเรือนและวัสดุรองพื้นให้เหมาะสม เนื่องจากลูก […]

3 หลักการความปลอดทางชีวภาพ เพื่อฟาร์มสัตว์ปีกคุณภาพ

3 หลักการความปลอดทางชีวภาพ เพื่อฟาร์มสัตว์ปีกคุณภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) คือระบบการจัดการและมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค โดยการลดความเสี่ยงของการนำเชื้อโรคเข้าและออกจากฟาร์มรวมไปถึงลดการกระจายของเชื้อโรคภายในฟาร์มด้วย โดยมีหลักการ 3 ข้อดังนี้ การแยกสัตว์ (Isolation) คือ การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น ที่ตั้งฟาร์มควรอยู่ห่างจากโรงชำแหละสัตว์ปีกหรือตลาดค้าสัตว์ปีกอย่างเหมาะสม มีรั้วสำหรับป้องกันสัตว์ มีการเลี้ยงที่แยกกลุ่มสัตว์ที่มีอายุต่างกัน มีการนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงและนำออกพร้อมกันหมด (all-in/all-out) เพื่อให้มีเวลาในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เป็นการตัดวงจรของเชื้อที่จะก่อโรค เป็นต้น การควบคุมการสัญจร (Traffic control) คือ การกำหนดและควบคุมการสัญจรภายในฟาร์มทั้งรถและคน รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบ่งเขตเลี้ยงสัตว์-ไม่เลี้ยงสัตว์ชัดเจน การจำกัดบุคคลเข้าออก กำหนดเส้นทางเดินของบุคคลและยานพาหนะในฟาร์มให้เหมาะสม เป็นต้น สุขอนามัย (Sanitation) คือ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ โรงเรือน บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ ที่จะเข้ามาในฟาร์มและออกนอกฟาร์ม ลักษณะเฉพา […]