มกราคม 19, 2022

งานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2565

Feed

ในวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสากรรม เครือเบทาโกร ได้เข้าร่วมออกบูธในงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565 สถานที่จัดงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภายในบูธเครือเบทาโกร มีสาระความรู้ เกี่ยวกับสินค้าและบริการมากมาย ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย เติบโตไปด้วยกัน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน อาทิเช่น

โซนที่ 1 สำนักกิจการเพื่อสังคมเครือเบทาโกร เบทาโกรเรามีความภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยผ่านโครงการทั้ง 3 ในพระบรมราชูปถัมธ์

  • โครงการศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ทำขึ้นเพื่อสืบสานและคงไว้ซึ่ง อาชีพพระราชทาน ให้พัฒนาและปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้และทักษะในการต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนม ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.)- โครงการทดสอบสมรรถภาพและโอกาสทางธุรกิจของโคลูกผสม โคเนื้อภูพาน
  • โคนม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการในการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมโคเนื้อภูพานที่ได้พัฒนามาจากศูนย์การศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพ
  • โครงการศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม เพื่อส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการทำธุรกิจโคนม ให้กับสมชิกโครงการ ได้เรียนรู้วิธีการปลูกหญ้าเนเปีย

โซนที่ 2 Betagro Agro Solution คลอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ อย่างครบวงจร ทั้งด้านอาหารสัตว์ทุกประเภท เวชภัณฑ์สารเสริมสำหรับสัตว์, อุปกรณ์ฟาร์ม, บริการตรวจทดสอบ LabService ตลอดจนบริการจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ และบริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้กับลูกค้า

Betagro Agro Solution จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมสินค้าและบริการด้านปศุสัตว์ครบวงจร ที่พร้อมจะเติมเต็มและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของลูกค้าทุกท่านในทุกๆด้าน ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

โซนที่ 3 การยกระดับการควบคุมและป้องกันโรค Biosecurity Solution การยกระดับในที่นี้หมายถึง วิธีการที่ฟาร์มควรใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคทั้งภายในและภายนอกที่จะเข้าสู่ฟาร์มคะ โดยมีพื้นนที่เสี่ยงภายในฟาร์ม แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก 1.เขตนอกฟาร์ม (พื้นที่ที่มีความเสียงสูง) ที่จะทำให้เชื้อดรคเข้าในส่วนของฟาร์ม จึงควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ พาหนะ และอื่นๆที่จะผ่านเข้าฟาร์มในพื้นที่นี้ด้วยสารทำความสะอาด ดูอัลการ์ด และ ไบโอสต๊อป ตามความเหมาะสมของความกระด้างของน้ำที่ใช้ภายในฟาร์ม 2.เขตสำนักงาน/บ้านพัก (พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง)ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อได้ เหมือนกับในเขตพื้นที่นอกฟาร์ม 3.เขตเลี้ยงสัตว์ (พื้นที่ความเสี่ยงต่ำ) ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ด้วยผลิตภัณฑ์ เน็กเจน เอ็มพี 1000 ในการฉีดพ่นพื้นและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในคอกเลี้ยงสัตว์ รวมถึงถังสำหรับบรรจุนม และ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ ไบโอดีน ในการทำความสะอาดเต้านมก่อนการรีบนมทุกครั้ง

โซนที่ 4 การยกระดับอาหาร เพราะอาหารสัตว์ที่ดี นำไปสู่ สัตว์ที่มีสุขภาพดี และ สามารถให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ อาหารโคนมเบทาโกร จึงเป็นอาหารที่ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ และ มีสารอาหารที่ดีเหมาะกับโคทุกช่วงอายุ เนื่องจากในโคแต่ละช่วงอายุจะต้องการปริมาณของสารอาหาร โปรตีน ที่แตกต่างกัน และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือการผสมอาหารข้นและอาหารหยาบ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อความต้องการของสัตว์

โซนที่ 5 การยกระดับการเลี้ยง ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญมาก เนื่องจาก การจัดการอาหาร / การจัดการระบบสืบพันธุ์ / การรักษาและป้องกันโรค / การจัดการสิ่งแวดล้อม / สุขศาสตร์และกระบวนการรีดนม ทุกอย่างทีกล่าวมาข้างต้นนี้ มีผลต่อผลผลิตที่ฟาร์มจะได้รับจากการเลี้ยงสัตว์ หากฟาร์มสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการ และ วิธีการที่นำเสนอได้ การทำฟาร์มที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และ ยั่งยืน ก็สามารถทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

สามารถรับชมวีดีโอบรรยากาศภายในงานโดย  “คลิกที่นี่”

บทความน่าสนใจ

Betagroงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

ในงานประชุมสามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ หน่วยงาน Betagro Agro Solution ได้ร่วมออกบูธเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ประสบความสำเร็จในวงการฟาร์มไข่ไก่ของประเทศไทย หนึ่งในจุดเด่นของงานคือการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง น.สพ.สมชวน รัตนมงคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มไข่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บูธของ Betagro Agro Solution ยังเป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์มไข่ไก่ ซึ่งช่วยเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการในวงการฟาร์มในประเทศไทย การเข้าร่วมในงานประชุมใหญ่นี้ยังเป็นโอกาสที่ Betagro Agro Solution ได้ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจและความร่วมมือกับผู้ประกอบการฟาร์มอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมฟาร์มไข่ไก่ของประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคงขึ้นไปอีกด้วย

Betagroสัมมนาวิชาการให้กลุ่มลูกค้าฟาร์มสุกร เขตภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริการวิชาการของกลุ่มธุรกิจเกษตรในเครือเบทาโกรได้จัดงานสัมมนาวิชาการสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของฟาร์มสุกรในเขตภาคตะวันตก ที่จัดขึ้นที่โรงแรมวิศมา จังหวัดราชบุรี โดยมีการเสนอหัวข้อ “รู้จุดเสี่ยง เลี่ยงสูญเสีย ไม่เพลียกับปัญหาทดแทนฝูง” ภายในงานนี้เป็นการรับรองความเชี่ยวชาญจาก รศ.น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้เข้าร่วมบรรยายในงานเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่เจ้าของฟาร์มและทีมสัตวบาลฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมสัมมนานี้ การบรรยายของ รศ.น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค์ ได้เน้นการแสดงความสำคัญของการรู้จักและเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในฟาร์มสุกร โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการดูแลสุขภาพของสุกรและป้องกันโรค เพื่อลดความเสี่ยงของสูญเสียและปัญหาที่เกิดขึ้นในฝูงสุกร นอกจากนี้ การเสนอวิธีการจัดการเวลาในการเลี้ยงและการดูแลสุกรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงสุดและประหยัดต้นทุนก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในที่นี้ และในการสัมมนายังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าของฟาร์มและอาจารย์ […]

Betagroเตรียมพร้อมก่อนใคร รับมือสถานการณ์โรคไก่ ปีมังกร 2567

ประเดิมงานสัมมนา สำหรับกลุ่มลูกค้าฟาร์มไก่ โดยกลุ่ม เกษตรอุตสาหกรรม เบทาโกร กับงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “เตรียมพร้อมก่อนใคร รับมือสถานการณ์โรคไก่ ปีมังกร 67” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมส่งมอบความรู้เกี่ยวกับ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคไก่ และโปรแกรมวัคซีนที่มีประสิทธิภาพจากทีมงานเบทาโกร โดยบรรยากาศภายในงาน ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเจ้าของฟาร์ม ที่พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนไปกับเรา