BETAGRO AGRO
SOLUTION

Purpose

Help enrich people’s lives with Better Food

“Better Food” means

  • Highest Food Safety Standards
  • Superior Quality and Deliciousness
  • Fair Prices
  • Produced Sustainably

Belief

People must have choices, and we must work hard to deserve people’s trust

Hightlight

Total SolutionService

Standard Business
Consulting Services

มุ่งมั่น สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาระบบ
มาตรฐานคุณภาพในด้านต่างๆ
เรียนรู้เพิ่มเติม >>

บริการด้านวิชาการ
ด้านสุขภาพสัตว์

มุ่งมั่น สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เพื่อพัฒนามาตรฐาน
และคุณภาพในด้านปศุสัตว์ ดังนี้
เรียนรู้เพิ่มเติม >>

Article &Technicle

ยกระดับการทำฟาร์มโคนม อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำฟาร์มโคนมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการศึกษาและปฏิบัติต่อมาตรฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ การปรับปรุงและการจัดการในหลายด้านมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของโคนม ข้างล่างนี้เป็นภาพรวมของขั้นตอนและแนวทางที่สำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อยกระดับการทำฟาร์มโคนมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการอาหารให้โคนม เพื่อให้ฟาร์มโคนมมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการจัดการอาหารอย่างเหมาะสม โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารและคำนวณความต้องการทางโภชนศาสตร์ของโค เพื่อวางโปรแกรมการให้อาหารข้นและอาหารหยาบ รวมถึงวางแผนการใช้และจัดเก็บอาหารอย่างเป็นระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการทำฟาร์มโคนม ซึ่งรวมถึงการจัดการมูลสัตว์และสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม เพื่อสร้างแผนผังฟาร์มและการจัดสร้างที่เหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตของโคนม รวมถึงการวางแผนการป้องกันและกําจัดสัตว์พาหะที่สามารถทำลายสุขภาพของโคได้ การจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนม การรักษาระบบสืบพันธุ์เป็นส่วนสำคัญในการทำฟาร์มโคนม ซึ่งรวมถึงการตรวจระบบสืบพันธุ์ […]

9 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ (Business Model Canvas)

อยากเป็นเจ้านายตัวเอง อยากทำธุรกิจ อยากมีร้านเล็กๆ เป็นของตัวเอง จากความคิดความต้องการเหล่านี้ คุณ รู้จักและเข้าใจธุรกิจดีแล้วหรือยัง และคุณพร้อมแล้วหรือ? ที่จะลงสนามเพื่อทำสงครามแย่งชิงดินแดน  ซึ่งก็คือ “ลูกค้า” มาเป็นของคุณ ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านที่คิดจะ ”ลงทุน” เริ่มต้นธุรกิจหรือกำลังตัดสินใจลงสนามสงครามแย่งชิง มาคิดวิเคราะห์วางแผนธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพ อย่างคำกล่าวที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” และเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจได้อย่างรอบด้าน นั้นก็ คือ Business Model Canvas (BMC) ที่ประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ แบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas (BMC) Value Propositions (คุณค่าที่บริษัทอยากส่งมอบ): # คุณค่า/จุดแข็ง ของสินค้าหรือบริการของเราคืออะไร # อะไรคือสิ่งที่เป็นคุณค่าที่อยากส่งมอบให้ลูกค้า, ทำไมลูกค้าถึงซื้อสินค้าและบริการของคุณ Customer Segment (ลูกค้า): # กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร สินค้าเราจะขายใคร # ใครคือลูกค้าของคุณ, พวกเขาคิดอย่างไร, พวกเขาเห็น ทำ และรู้สึกอย่างไร Channels (ช่องทางขาย): # เราจะสามารถจัดส่งหรือเข้าถึงลูกค้าได […]

วิธีตรวจสอบการได้รับวัคซีนเบื้องต้นในไก่

การป้องกันการระบาดของโรคภายในฟาร์มไก่ นอกจากมีแผนการป้องกันโรคตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว การให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มความต้านทานต่อโรคของไก่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่เชื้อก่อโรคสามารถผ่านเข้ามาในฟาร์มจนเข้าไปถึงตัวไก่ได้ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น สุขภาพของไก่   สภาพแวดล้อมในช่วงที่ให้วัคซีน คุณภาพวัคซีน การขนส่งวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน  และเทคนิคการให้วัคซีนของบุคลากร การตรวจสอบการได้รับวัคซีนมีความสำคัญ เนื่องจากช่วยลดปัญหาการให้วัคซีนล้มเหลวและใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้วัคซีนร่วมกับการติดตามระดับภูมิคุ้มกันหลังให้วัคซีน โดยบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีตรวจสอบการได้รับวัคซีนสำหรับวิธีให้วัคซีนที่ใช้บ่อยและสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้เองที่ฟาร์ม ได้แก่ การให้วัคซีนโดยวิธีหยอดตา หยอดจมูก หยอดปาก  ละลายน้ำ  ฉีดเข้าใต้หนังคอ ฉีดเข้ากล้ามเนื้ออก และแทงปีก การตรวจสอบการได้รับวัคซีนโดยวิธีหยอดตา หยอดจมูก หยอดปากและละลายน้ำ  การให้วัคซีนโดยวิธีหยอดตา หยอดจมูก หยอดปากและละลายน้ำ ตรวจสอบโดยสังเก […]

การเตรียมกระชังในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ให้ผลผลิตสูง สามารถปล่อยปลาลงเลี้ยงได้หนาแน่นและลงปลาได้หลายขนาดตามความเหมาะสม ซึ่งสะดวกในการดูแลจัดการต่างๆระหว่างการเลี้ยงได้ดี มีการลงทุนต่ำกว่าการเลี้ยงรูปแบบอื่นๆ แต่การเลี้ยงปลาในกระชังก็มีปัจจัยหลายอย่างซึ่งต้องมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังมีประสิทธิภาพสูงสุด แหล่งน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง แหล่งน้ำ ที่จะเลี้ยงปลาในกระชังได้นั้น สิ่งสําคัญ คือ น้ำต้องมีคุณภาพดีและมีเพียงพอ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ลําคลอง หนอง บึง บ่อ ซึ่งมีข้อควรพิจารณาสําหรับการวางกระชัง ดังนี้ แหล่งน้ำ เมื่อกางกระชังออกแล้วพื้นก้นกระชังต้องอยู่สูงกว่าพื้นท้องน้ำไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร กระชังจะต้องอาศัยการถ่ายเทของกระแสน้ำหมุนเวียนผ่านกระชัง จึงควรอยู่ที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มไม้และพรรณไม้น้ำอยู่หนาแน่น ควรศึกษาประวัติของแหล่งน้ำในรอบปีก่อน เช่น กระแสน้ำ ความขุ่น ปริมาณน้ำ คุณสมบัติของน้ำต้องดีห่างไกลแหล่งน้ำเสีย สารพิษ เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน แหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้ยาปราบศัตรูพืชเป็นจํานวนมากที่จะเกิดอันตรายต่อปลาที่ […]

เล้าผสมจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม

ในช่วงอากาศร้อนของบ้านเรานั้นนอกจากจะส่งผลให้สุกรขุนกินอาหารได้น้อยลงและเจริญเติบโตช้าแล้ว  ในส่วนของสุกรพันธุ์อากาศร้อนยังทำให้คุณภาพน้ำเชื้อด้อยลง  แม่สุกรเกิดความเครียดเนื่องจากอากาศร้อน  ผสมไม่ติด  กลับสัดได้ง่าย และทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของแม่พันธุ์ด้อยลงร่วมด้วย เล้าผสมเป็นจุดร่วมของการผลิตสุกรพันธุ์   โดยเป็นจุดที่มีการทำงานร่วมกันระหว่าง พ่อพันธุ์  แม่พันธุ์ และคน   ในยุคหลังจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สงบลง     การใช้พ่อพันธุ์เช็คสัดอาจถูกลดบทบาทลงไปบ้าง   แต่ก็ยังมีหลายๆ ฟาร์มที่ยังมีการใช้พ่อพันธุ์ในการเช็คสัดอย่างสม่ำเสมอซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมและติดตามการทำงานในเล้าผสมอย่างสม่ำเสมอและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มอยู่ในภาวะที่สามารถแข่งขันได้เสมอ    อย่างที่กล่าวไปในตอนต้น เล้าผสมจะมีส่วนประกอบหลักๆ  3 ส่วนด้วยกัน คือ   พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และคน   ซึ่งเราจะมาลงรายละเอียดถึงจุดต่างๆ ที่เราต้องมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เริ่มต้นกับส่วนแรก คือ  พ่อพันธุ์   แม้ว่าจะเป็นส่วนที่น้อยที่สุด  แต่ก็มีความสำคัญในการกำหนดการผสมติดจา […]

การจัดการลูกสุกรหลังคลอดจนถึงหย่านม

การเลี้ยงและการดูแลลูกสุกร ตั้งแต่หลงคลอดไปจนถึงหย่านม นับได้ว่า เป็นช่วงที่มีความยุ่งยาก มากกว่าช่วงอื่นๆ และเป็นช่วงที่เกิดการสูญเสียมากที่สุด ซึ่งอาจเกิดจากถูกแม่สุกรทับตาย ท้องเสียอย่างแรง อดอาหาร โลหิตจาง และเสียเลือดมากทางสายสะดือเมื่อคลอด อย่างไรก็ตามการสูญเสียลูกสุกรในช่วงนี้ส่วนใหญ่ เนื่องมาจากการจัดการดูแลไม่ดีมากกว่า สาเหตุอื่นๆ ดังนั้น เพื่อลดการสูญเสียลูกสุกรในช่วงนี้ผู้เลี้ยงควร เตรียมการดูแลจัดการ ดังนี้ ทำความสะอาดตัวลูกสุกร ควรเช็ดตัวลูกสุกรให้แห้งโดยเร็วทันทีที่คลอดออกมา เพื่อไม่ให้หัวของลูกสุกรเปียกชื้น เนื่องจากอุณหภูมิภายนอกและภายในท้องแม่สุกรต่างกันมาก การสูญเสียความร้อนของลูกสุกรจำเป็นต้องดึงพลังงานสะสม (ไกลโคเจน)ที่ตับมาใช้ การเช็ดตัวด้วยผ้าหรือการคลุกด้วยแป้งจะช่วยให้ตัวลูกสุกรแห้งเร็วขึ้น การให้ความอบอุ่นและป้องกันลมโกรก ลูกสุกรที่มีอายต่ำกว่า 3 วัน กลไกที่ควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายยังไม่ทำงาน จึงไม่สามารถปรับตัวให้ เข้ากับความผันแปรของอุณหภูมิภายนอกได้ ลูกสุกรแรกเกิดที่ถูกความเย็นมากๆ หรือเป็นเวลานานๆ อุณหภูมิของร่างกายจะลดลงเป็นผลให้ลูกสุกรตัวนั้นตายได้ ดังน […]

News &Activities

Betagroเตรียมพร้อมก่อนใคร รับมือสถานการณ์โรคไก่ ปีมังกร 2567

ประเดิมงานสัมมนา สำหรับกลุ่มลูกค้าฟาร์มไก่ โดยกลุ่ม เกษตรอุตสาหกรรม เบทาโกร กับงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “เตรียมพร้อมก่อนใคร รับมือสถานการณ์โรคไก่ ปีมังกร 67” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมส่งมอบความรู้เกี่ยวกับ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคไก่ และโปรแกรมวัคซีนที่มีประสิทธิภาพจากทีมงานเบทาโกร โดยบรรยากาศภายในงาน ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเจ้าของฟาร์ม ที่พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนไปกับเรา  

Betagroศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยสัมมนากฎหมายน้ำเสีย

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ผู้นำในอุตสาหกรรมการเกษตร สร้างความฮือฮาด้วยการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง รู้จัก เข้าใจ กฎหมายน้ำทิ้ง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม งานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2023 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และดึงดูดลูกค้าที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยี การสัมมนาครั้งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรักษพร ปานรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์มลพิษ และศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางในสาขานี้ คุณปานรัตรับหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับความสำคัญของการบำบัดน้ำเสียและกฎหมายโดยรอบ งานนี้ดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีลูกค้าจำนวนมากแสดงความเห็น มีความสนใจในการฟังสัมมนา สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้และความห่วงใยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม เครือเบทาโกรซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความมุ่งมั่นด้านสุขภาพของชุมชนและลดมลพิษ เป็นผู้นำในการใช้น้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อผลิตก๊าซช […]

Betagroเครือเบทาโกรร่วมออกบูธสมาคมเลี้ยงสุกรเพื่อส่งเสริมมาตรฐานฟาร์ม

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเครือเบทาโกร เข้าร่วมงานสมาคมเลี้ยงสุกรจัดขึ้นที่โรงแรมทวินโลตัส งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และการฝึกอบรมอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มแก่สมาชิกผู้เลี้ยงสุกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนในการเลี้ยงสุกร ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เครือเบทาโกรได้จัดบูธให้ข้อมูลภายในงานโดยจัดแสดงผลงานของพวกเขา ความเชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับกฎระเบียบที่จำเป็น กฎหมาย และข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานฟาร์ม งานนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเวทีที่น่าทึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสุกร เมื่อพวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและแนวปฏิบัติล่าสุดของอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากเครือเบทาโกร ซึ่งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์มากมายในการเลี้ยงสุกร การมีส่วนร่วมของเครือเบทาโกรในงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมแนวทางการทำฟาร์มที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูงภายใน อุตสาหกรรม พวกเขามุ่งหวังที่จะส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจในหมู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งท […]

Animal Healthเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2566 “ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และใส่ใจสังคม”

เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าผู้นำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ได้รับรางวัล FDA Quality Award 2023 อันทรงเกียรติจากความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงในด้าน “คุณภาพ ความปลอดภัย และสังคม” พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยคุณวิศิษฎ์สิริ สายสว่าง รองประธานฝ่ายขาย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และตัวแทนบริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ขึ้นรับรางวัลในนามขององค์กร โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบรางวัล โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของรางวัลนี้ รางวัล FDA Quality Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่เป็นตัวอย่างความเป็นเลิศในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มาตรการด้านความปลอดภัย การอุทิศตนเพื่อสวัสดิภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และสะท้อนถึงการแสวงหาความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้งของ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าในทุกด้านของการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในฐานะผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมด้วยการเป็นโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ และสารเสริมสำหรับ […]

Betagroข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2566

Highlight ► “ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566 น.สพ.วรชัย มีนาค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการตลาด กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร ในนาม บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับเศรษฐกิจการค้าจีนกับ  นายลิว หลีปิน รองกรรมการผู้จัดการ Guangdong Guangxin Holdings Group และ ประธานกลุ่มบริษัท Eppen ประเทศจีน ในงาน 2023 China (Guangdong)-Thailand Economic and Trade Exchange ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ ประเทศไทย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3PAgFL2 ► เบทาโกร ปักหมุดนำองค์ความรู้ถ่ายทอดในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISERPD 2023 @ Grand Diamond Ballroom IMPACT Forum 2 Muangtong Tani  เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเครือเบทาโกร ได้ร่วมออกงานแสดงสินค้า ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  The 8 th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Disease  ( ISERPD 2023 )  ภายใต้คอนเซปต์ Betagro Agro Solution ที่เดียวครบจบทุกเรื่องฟาร์ม อีกทั้งยังร่วมมอบองค์ความรู้ด้าน One Health – AMR ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตสุกร ผ่านงานเสวนาทางวิชาการ ใน […]

BetagroBetagro Agro Solution ร่วมออกบูธในงานประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่

สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้จัดนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการที่โดดเด่นขึ้นที่โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท เมื่อวันที่ 29 และ 30 พฤษภาคม 2566 งานนี้ได้รับความสนใจจากทั้งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้ที่ชื่นชอบ ทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม เมื่อวันที่ 29 พ.ค. สมาคมฯ ได้ออกบูธให้บริษัทต่าง ๆ นำสินค้าและบริการมาจัดแสดง หนึ่งบูธที่จัดโดย Betagro Agro Solution โดดเด่นกว่าที่อื่นโดยนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจและโอกาสในการลุ้นรับรางวัลที่น่าตื่นเต้น ผู้เข้าร่วมต่างพากันมาที่บูธ เพื่อสัมผัสกับกิจกรรมที่สนุกสนานและคาดหวังที่จะได้รับรางวัลล่อใจที่เสนอให้ บูธ Betagro Agro Solution จัดแสดงนวัตกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ผู้เยี่ยมชมรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาอุตสาหกรรมและจัดหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เลี้ยงไก่ ความนิยมของบูธและเสียงตอบรับในเชิงบวกทำ Betagro Agro Solution มีชื่อเสียงในฐานะผู้ที่อยู่ในวงการในด้านนี้ ต่อมาวันที่ 30 พฤษภาคม สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่นับถือมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ วิทยากรที […]