มกราคม 19, 2022

งานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2565

Feed

ในวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสากรรม เครือเบทาโกร ได้เข้าร่วมออกบูธในงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565 สถานที่จัดงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภายในบูธเครือเบทาโกร มีสาระความรู้ เกี่ยวกับสินค้าและบริการมากมาย ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย เติบโตไปด้วยกัน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน อาทิเช่น

โซนที่ 1 สำนักกิจการเพื่อสังคมเครือเบทาโกร เบทาโกรเรามีความภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยผ่านโครงการทั้ง 3 ในพระบรมราชูปถัมธ์

  • โครงการศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ทำขึ้นเพื่อสืบสานและคงไว้ซึ่ง อาชีพพระราชทาน ให้พัฒนาและปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้และทักษะในการต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนม ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.)- โครงการทดสอบสมรรถภาพและโอกาสทางธุรกิจของโคลูกผสม โคเนื้อภูพาน
  • โคนม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการในการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมโคเนื้อภูพานที่ได้พัฒนามาจากศูนย์การศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพ
  • โครงการศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม เพื่อส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการทำธุรกิจโคนม ให้กับสมชิกโครงการ ได้เรียนรู้วิธีการปลูกหญ้าเนเปีย

โซนที่ 2 Betagro Agro Solution คลอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ อย่างครบวงจร ทั้งด้านอาหารสัตว์ทุกประเภท เวชภัณฑ์สารเสริมสำหรับสัตว์, อุปกรณ์ฟาร์ม, บริการตรวจทดสอบ LabService ตลอดจนบริการจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ และบริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้กับลูกค้า

Betagro Agro Solution จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมสินค้าและบริการด้านปศุสัตว์ครบวงจร ที่พร้อมจะเติมเต็มและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของลูกค้าทุกท่านในทุกๆด้าน ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

โซนที่ 3 การยกระดับการควบคุมและป้องกันโรค Biosecurity Solution การยกระดับในที่นี้หมายถึง วิธีการที่ฟาร์มควรใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคทั้งภายในและภายนอกที่จะเข้าสู่ฟาร์มคะ โดยมีพื้นนที่เสี่ยงภายในฟาร์ม แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก 1.เขตนอกฟาร์ม (พื้นที่ที่มีความเสียงสูง) ที่จะทำให้เชื้อดรคเข้าในส่วนของฟาร์ม จึงควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ พาหนะ และอื่นๆที่จะผ่านเข้าฟาร์มในพื้นที่นี้ด้วยสารทำความสะอาด ดูอัลการ์ด และ ไบโอสต๊อป ตามความเหมาะสมของความกระด้างของน้ำที่ใช้ภายในฟาร์ม 2.เขตสำนักงาน/บ้านพัก (พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง)ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อได้ เหมือนกับในเขตพื้นที่นอกฟาร์ม 3.เขตเลี้ยงสัตว์ (พื้นที่ความเสี่ยงต่ำ) ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ด้วยผลิตภัณฑ์ เน็กเจน เอ็มพี 1000 ในการฉีดพ่นพื้นและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในคอกเลี้ยงสัตว์ รวมถึงถังสำหรับบรรจุนม และ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ ไบโอดีน ในการทำความสะอาดเต้านมก่อนการรีบนมทุกครั้ง

โซนที่ 4 การยกระดับอาหาร เพราะอาหารสัตว์ที่ดี นำไปสู่ สัตว์ที่มีสุขภาพดี และ สามารถให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ อาหารโคนมเบทาโกร จึงเป็นอาหารที่ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ และ มีสารอาหารที่ดีเหมาะกับโคทุกช่วงอายุ เนื่องจากในโคแต่ละช่วงอายุจะต้องการปริมาณของสารอาหาร โปรตีน ที่แตกต่างกัน และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือการผสมอาหารข้นและอาหารหยาบ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อความต้องการของสัตว์

โซนที่ 5 การยกระดับการเลี้ยง ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญมาก เนื่องจาก การจัดการอาหาร / การจัดการระบบสืบพันธุ์ / การรักษาและป้องกันโรค / การจัดการสิ่งแวดล้อม / สุขศาสตร์และกระบวนการรีดนม ทุกอย่างทีกล่าวมาข้างต้นนี้ มีผลต่อผลผลิตที่ฟาร์มจะได้รับจากการเลี้ยงสัตว์ หากฟาร์มสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการ และ วิธีการที่นำเสนอได้ การทำฟาร์มที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และ ยั่งยืน ก็สามารถทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

สามารถรับชมวีดีโอบรรยากาศภายในงานโดย  “คลิกที่นี่”

บทความน่าสนใจ

Animal HealthBetagro ร่วมแสดงบูธงานสัมมนา “หลังเว้นวรรค เตรียมความพร้อมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรค ASF”

เครือเบทาโกร กลุ่มธุรกิจเกษตร ร่วมแสดงบูธ ในงานสัมมนา “หลังเว้นวรรค เตรียมความพร้อมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรค ASF” ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต 7 และสมาคมผู้เลี้ยงสุกร เขต 7 ภายใต้คอนเซ็ป Betagro Agro Solution ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรครบวงจร √ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เวชภัณฑ์ และสารเสริมสำหรับสัตว์ที่ดี √ เบทาโกร อาหารสัตว์คุณภาพที่ดี √ ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ห้องปฎิบัติการมาตรฐานครบวงจร √ บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี อุปกรณ์ฟาร์มครบวงจร #ที่เดียวครบจบทุกเรื่องฟาร์ม #BetagroAgroSolution

Feedประมวลภาพงานสัมมนาวิชาการสุกร

ในเดือน กันยายนที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการวิชาการสุกร กลุ่มธุรกิจเกษตร เครือเบทาโกร จัดงานสัมมนาให้ความรู้กับกลุ่มผุ้เลี้ยงสุกร ทั้ง 3 เขต ตะวันตก ตะวันออก และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้องสัมมนาเรื่อง “3 กลยุทธ์การเลี้ยงสุกรยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ภายใต้ Betagro Agro Solution ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรครบวงจร โดยมีเนื้อหาสัมมนาดังนี้ √ กลยุทธ์การเลี้ยงสุกรยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน √ พันธุ์แท้ไม่มี หาพันธุ์ดีๆๆ มาจากไหน √ แนวทางในการจัดการโภชนาการในสถานการณ์วัตถุดิบมีราคาแพง √การจัดการสุขภาพระดับฝูง หลังวิกฤติ ASF #ที่เดียวครบจบทุกเรื่องฟาร์ม

Animal HealthBetagro กลุ่มธุรกิจเกษตร ร่วมออกบูธ ในงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10

Betagro กลุ่มธุรกิจเกษตร ร่วมออกบูธ ในงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา หาคำตอบ ที่ตอบโจทย์ให้กับคนทำฟาร์ม กับ อาหารสัตว์คุณภาพ จาก เบทาโกร เวชภัณฑ์ และสารเสริมสำหรับสัตว์ที่ดี จาก เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ห้องปฎิบัตการครบวงจร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร อุปกรณ์ฟาร์มครบวงจร จาก บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี ภายใต้ Betagro Agro Solution ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรครบวงจร # ที่เดียวครบจบทุกเรื่องฟาร์ม