มกราคม 19, 2022

งานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2565

Feed

ในวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสากรรม เครือเบทาโกร ได้เข้าร่วมออกบูธในงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565 สถานที่จัดงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภายในบูธเครือเบทาโกร มีสาระความรู้ เกี่ยวกับสินค้าและบริการมากมาย ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย เติบโตไปด้วยกัน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน อาทิเช่น

โซนที่ 1 สำนักกิจการเพื่อสังคมเครือเบทาโกร เบทาโกรเรามีความภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยผ่านโครงการทั้ง 3 ในพระบรมราชูปถัมธ์

  • โครงการศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ทำขึ้นเพื่อสืบสานและคงไว้ซึ่ง อาชีพพระราชทาน ให้พัฒนาและปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้และทักษะในการต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนม ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.)- โครงการทดสอบสมรรถภาพและโอกาสทางธุรกิจของโคลูกผสม โคเนื้อภูพาน
  • โคนม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการในการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมโคเนื้อภูพานที่ได้พัฒนามาจากศูนย์การศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพ
  • โครงการศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม เพื่อส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการทำธุรกิจโคนม ให้กับสมชิกโครงการ ได้เรียนรู้วิธีการปลูกหญ้าเนเปีย

โซนที่ 2 Betagro Agro Solution คลอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ อย่างครบวงจร ทั้งด้านอาหารสัตว์ทุกประเภท เวชภัณฑ์สารเสริมสำหรับสัตว์, อุปกรณ์ฟาร์ม, บริการตรวจทดสอบ LabService ตลอดจนบริการจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ และบริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้กับลูกค้า

Betagro Agro Solution จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมสินค้าและบริการด้านปศุสัตว์ครบวงจร ที่พร้อมจะเติมเต็มและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของลูกค้าทุกท่านในทุกๆด้าน ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

โซนที่ 3 การยกระดับการควบคุมและป้องกันโรค Biosecurity Solution การยกระดับในที่นี้หมายถึง วิธีการที่ฟาร์มควรใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคทั้งภายในและภายนอกที่จะเข้าสู่ฟาร์มคะ โดยมีพื้นนที่เสี่ยงภายในฟาร์ม แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก 1.เขตนอกฟาร์ม (พื้นที่ที่มีความเสียงสูง) ที่จะทำให้เชื้อดรคเข้าในส่วนของฟาร์ม จึงควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ พาหนะ และอื่นๆที่จะผ่านเข้าฟาร์มในพื้นที่นี้ด้วยสารทำความสะอาด ดูอัลการ์ด และ ไบโอสต๊อป ตามความเหมาะสมของความกระด้างของน้ำที่ใช้ภายในฟาร์ม 2.เขตสำนักงาน/บ้านพัก (พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง)ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อได้ เหมือนกับในเขตพื้นที่นอกฟาร์ม 3.เขตเลี้ยงสัตว์ (พื้นที่ความเสี่ยงต่ำ) ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ด้วยผลิตภัณฑ์ เน็กเจน เอ็มพี 1000 ในการฉีดพ่นพื้นและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในคอกเลี้ยงสัตว์ รวมถึงถังสำหรับบรรจุนม และ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ ไบโอดีน ในการทำความสะอาดเต้านมก่อนการรีบนมทุกครั้ง

โซนที่ 4 การยกระดับอาหาร เพราะอาหารสัตว์ที่ดี นำไปสู่ สัตว์ที่มีสุขภาพดี และ สามารถให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ อาหารโคนมเบทาโกร จึงเป็นอาหารที่ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ และ มีสารอาหารที่ดีเหมาะกับโคทุกช่วงอายุ เนื่องจากในโคแต่ละช่วงอายุจะต้องการปริมาณของสารอาหาร โปรตีน ที่แตกต่างกัน และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือการผสมอาหารข้นและอาหารหยาบ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อความต้องการของสัตว์

โซนที่ 5 การยกระดับการเลี้ยง ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญมาก เนื่องจาก การจัดการอาหาร / การจัดการระบบสืบพันธุ์ / การรักษาและป้องกันโรค / การจัดการสิ่งแวดล้อม / สุขศาสตร์และกระบวนการรีดนม ทุกอย่างทีกล่าวมาข้างต้นนี้ มีผลต่อผลผลิตที่ฟาร์มจะได้รับจากการเลี้ยงสัตว์ หากฟาร์มสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการ และ วิธีการที่นำเสนอได้ การทำฟาร์มที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และ ยั่งยืน ก็สามารถทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

สามารถรับชมวีดีโอบรรยากาศภายในงานโดย  “คลิกที่นี่”

บทความน่าสนใจ

Betagroข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2566

Highlight Exhibition ► “VIV ASIA 2023” จัดขึ้นในวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยบูธเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากลูกค้าประเทศต่าง ๆ ในการเข้าเยี่ยมชมและพูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจ ตามแนวคิด “Best Partner for Best Business” ที่เราพร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าในทุกๆด้าน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/3m7FXUk Exclusive Seminar ► วันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด และ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ในเครือเบทาโกร ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Cleaning Program and Cleaning Validation for Food Safety Standard” ครั้งที่ 4  เพื่อเป็นแนวทางการจัดการและดูแลโปรแกรมการทำความภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ให้กับกลุ่มลูกค้าฝ่าย QA และ QC ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี อาจารย์ สุธิดา สินสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาและฝึกอบรมระบบบริหารคุณภาพ ► วันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานบริการวิชาการ เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “จ่ายภาษีให้ดี ต้องมี(วาง)แผน” ให้กับกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ภาคเหนือ ณ […]

Betagroข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร เข้าร่วมออกบูธในงานประชุมสามัญประจำปี  สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ (เชียงใหม่-ลำพูน) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในนาม Betagro Agro Solution ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด เครือเบทาโกร ได้จัดงานแนะนำ สินค้าและบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าเกษตรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ให้ลูกค้าทราบถึงสินค้ากลุ่มยาปฏิชีวนะ วิตามินละลายน้ำกลุ่มยาฆ่าเชื้อ สารทำความสะอาด อุปกรณ์ฟาร์ม และ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานจาก BSC ที่สามารถตอบโจทย์ในการทำธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ ที่ได้มาตรฐานจากเครือเบทาโกร ให้กับลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือเบทาโกร ณ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด เครือเบทาโกร ร่วมกับ บริษัท ลุคต้า จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “หมูโตไว ทันขาย… ด้วยลุคต้าอูมามิ” เปิดเคล็ดลับ เพิ่มความนัว สำหรับลูกหมู และแม่หมูของคุณ โดย ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ และ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทลุคต้า ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมคลิม จังหวัดบุรีรัมย์ Betagro Ag […]

Animal HealthBetagro ร่วมงาน “VIV ASIA 2023” ภายใต้แนวคิด “Best Partner for Best Business” พร้อมสนับสนุนการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

“VIV ASIA 2023” จัดขึ้นในวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยบูธเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากลูกค้าประเทศต่าง ๆ ในการเข้าเยี่ยมชมและพูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจ ตามแนวคิด “Best Partner for Best Business” ที่เราพร้อมเป็นพันธมิตรในทุกๆด้าน Best Product Best Service Best Partner Best Knowledge to Supply All Value Chain โดยมี “คุณทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร “คุณอรณพ เพียรศิริภิญโญ” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการขายต่างประเทศและจัดหาผลิตภัณฑ์ และ “น.สพ.วรชัย มีนาค” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการตลาด ตลอดจนทีมงานการตลาดและการขายต่างประเทศให้การต้อนรับนักธุรกิจและลูกค้าธุรกิจที่เข้าเยี่ยมชมบูธเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เสริมทัพด้วยทีมงานการตลาดและการขายต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเป็นคู่คิดทางธุรกิจ และตอบทุกข้อสงสัยในแต่ละวันตลอดงาน