ธันวาคม 26, 2022

Betagro Agro Solution กิจกรรมสัมมนาเพื่อลูกค้าพันธมิตร ตลอดปี 2022

Betagro

ทีมบริการวิชาการ กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร
จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อลูกค้าพันธมิตรตลอดปี 2022 ทั้งในส่วนของการให้ความรู้กับเกษตรกรด้านการจัดการฟาร์ม และการเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงหัวข้อสัมมนาเชิงการจัดการธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ทุกความสำเร็จรอบด้านของลูกค้า

ในปี 2023 กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร ยังคงมุ่งเน้นการบริการวิชาการ และจัดสัมมนาดีๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านการจัดการฟาร์ม และการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน

► ทีมบริการวิชาการสัตว์ปีก เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เอาให้เคลียร์ ชัดๆเน้นๆ!!! เทคนิคการจัดการโรงเรือน อีแว็ป ในไก่ไข่ช่วงฝนกับกูรูที่รู้จริง ” ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มไก่ไข่ เพื่อให้ความรู้เกษตรกรด้านการจัดการฟาร์มระบบอีแว็ป ในรูปแบบงานสัมมนา Online และสัมมนา Onsite ภาคตะวันออก โดย อาจารย์ศิขัณฑ์ พงษ์พิพัมน์

► ทีมบริการวิชาการสุกร เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การเลี้ยงสุกรยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ” ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มสุกร เพื่อให้ความรู้เกษตรกรด้านการจัดการสุกรพันธุ์ การทดแทนและผลผลิตที่ได้รับ, ความรู้ด้านแนวโน้มสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ การจัดการอาหารให้เหมาะสมกับสุกรพันธุ์ที่คัดเลือกทดแทน ในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยคณะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวงการการเลี้ยงสุกร ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

► ทีมบริการวิชาการสัตว์น้ำ เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ฟาร์มปลาสลิดยุคใหม่ พิชิตโรคระบาด เลี้ยงอย่างไรให้มีกำไร ” ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มปลาสลิด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และ แนวทางการจัดการฟาร์มปลาที่ถูกต้อง โดย รศ.น.สพ.ดร. วิศณุ บุญญาวิวัฒน์​

► ทีมบริการวิชาการสัตว์เคี้ยวเอื้อง เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Facebook Live ในหัวข้อ “ปรับตัวและไปต่ออย่างไรกับธุรกิจการเลี้ยงโคนม” เพื่อให้ความรู้และเสนอแนวทางการปรับตัวในช่วงที่ภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์กำลังปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับใช้เพื่อรับมือกับสภาวะดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน โดย น.สพ.ดร.ศุภชาติ ปานเนียม อว.สพ.(อายุรศาสตร์) : สัตวแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

► ทีมบริการวิชาการ เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “The Smart Successor for Gen#2 ” ถอดสมการความสำเร็จ สู้ธุรกิจที่ยั่งยืน ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มที่ความต้องการให้ธุรกิจของครอบครัวดำเนินต่อไป ได้อย่างเติบโตและมีความมั่นคง ของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่ทายาทเริ่มมีบทบาทเข้ามามีส่วนในการบริหารธุรกิจ แต่ยังขาดประสบการณ์ บางครั้งยังพบว่าทายาท ยังขาดทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ ด้านบริหารคน  ด้านบริหารผลผลิตภายในฟาร์ม  ส่งผลให้ความมั่นใจในการเข้ารับช่วงต่อบริหารกิจการ จากรุ่นสู่รุ่น นั้นลดลงไป ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

► ทีมบริการวิชาการ เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “จ่ายภาษีให้ดี ต้องมี (วาง) แผน” เพื่อให้ผู้บริหารกิจการได้เรียนรู้หลักการและวิธีการวางแผนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและประกาศสรรพากรได้อย่างถูกต้อง และ เพื่อให้ผู้บริหารกิจการเข้าใจและมีแนวทางสำหรับพิจารณาวางแผนภาษีอากรกิจการของตนเองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

► บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด และ บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด ในเครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Cleaning Program and Cleaning Validation for Food Safety Standard ” ให้กับกลุ่มลูกค้าเจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้อง โรงงานผลิตอาหาร ภายนอกเครือเบทาโกร โดยวิทยากร อาจารย์สุธิดา สินสุวรรณ ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

 

บทความน่าสนใจ

Betagroข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2566

Highlight Exhibition ► “VIV ASIA 2023” จัดขึ้นในวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยบูธเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากลูกค้าประเทศต่าง ๆ ในการเข้าเยี่ยมชมและพูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจ ตามแนวคิด “Best Partner for Best Business” ที่เราพร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าในทุกๆด้าน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/3m7FXUk Exclusive Seminar ► วันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด และ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ในเครือเบทาโกร ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Cleaning Program and Cleaning Validation for Food Safety Standard” ครั้งที่ 4  เพื่อเป็นแนวทางการจัดการและดูแลโปรแกรมการทำความภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ให้กับกลุ่มลูกค้าฝ่าย QA และ QC ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี อาจารย์ สุธิดา สินสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาและฝึกอบรมระบบบริหารคุณภาพ ► วันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานบริการวิชาการ เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “จ่ายภาษีให้ดี ต้องมี(วาง)แผน” ให้กับกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ภาคเหนือ ณ […]

Betagroข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร เข้าร่วมออกบูธในงานประชุมสามัญประจำปี  สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ (เชียงใหม่-ลำพูน) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในนาม Betagro Agro Solution ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด เครือเบทาโกร ได้จัดงานแนะนำ สินค้าและบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าเกษตรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ให้ลูกค้าทราบถึงสินค้ากลุ่มยาปฏิชีวนะ วิตามินละลายน้ำกลุ่มยาฆ่าเชื้อ สารทำความสะอาด อุปกรณ์ฟาร์ม และ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานจาก BSC ที่สามารถตอบโจทย์ในการทำธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ ที่ได้มาตรฐานจากเครือเบทาโกร ให้กับลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือเบทาโกร ณ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด เครือเบทาโกร ร่วมกับ บริษัท ลุคต้า จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “หมูโตไว ทันขาย… ด้วยลุคต้าอูมามิ” เปิดเคล็ดลับ เพิ่มความนัว สำหรับลูกหมู และแม่หมูของคุณ โดย ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ และ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทลุคต้า ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมคลิม จังหวัดบุรีรัมย์ Betagro Ag […]

Animal HealthBetagro ร่วมงาน “VIV ASIA 2023” ภายใต้แนวคิด “Best Partner for Best Business” พร้อมสนับสนุนการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

“VIV ASIA 2023” จัดขึ้นในวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยบูธเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากลูกค้าประเทศต่าง ๆ ในการเข้าเยี่ยมชมและพูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจ ตามแนวคิด “Best Partner for Best Business” ที่เราพร้อมเป็นพันธมิตรในทุกๆด้าน Best Product Best Service Best Partner Best Knowledge to Supply All Value Chain โดยมี “คุณทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร “คุณอรณพ เพียรศิริภิญโญ” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการขายต่างประเทศและจัดหาผลิตภัณฑ์ และ “น.สพ.วรชัย มีนาค” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการตลาด ตลอดจนทีมงานการตลาดและการขายต่างประเทศให้การต้อนรับนักธุรกิจและลูกค้าธุรกิจที่เข้าเยี่ยมชมบูธเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เสริมทัพด้วยทีมงานการตลาดและการขายต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเป็นคู่คิดทางธุรกิจ และตอบทุกข้อสงสัยในแต่ละวันตลอดงาน