ธันวาคม 26, 2022

Betagro Agro Solution กิจกรรมสัมมนาเพื่อลูกค้าพันธมิตร ตลอดปี 2022

Betagro

ทีมบริการวิชาการ กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร
จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อลูกค้าพันธมิตรตลอดปี 2022 ทั้งในส่วนของการให้ความรู้กับเกษตรกรด้านการจัดการฟาร์ม และการเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงหัวข้อสัมมนาเชิงการจัดการธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ทุกความสำเร็จรอบด้านของลูกค้า

ในปี 2023 กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร ยังคงมุ่งเน้นการบริการวิชาการ และจัดสัมมนาดีๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านการจัดการฟาร์ม และการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน

► ทีมบริการวิชาการสัตว์ปีก เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เอาให้เคลียร์ ชัดๆเน้นๆ!!! เทคนิคการจัดการโรงเรือน อีแว็ป ในไก่ไข่ช่วงฝนกับกูรูที่รู้จริง ” ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มไก่ไข่ เพื่อให้ความรู้เกษตรกรด้านการจัดการฟาร์มระบบอีแว็ป ในรูปแบบงานสัมมนา Online และสัมมนา Onsite ภาคตะวันออก โดย อาจารย์ศิขัณฑ์ พงษ์พิพัมน์

► ทีมบริการวิชาการสุกร เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การเลี้ยงสุกรยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ” ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มสุกร เพื่อให้ความรู้เกษตรกรด้านการจัดการสุกรพันธุ์ การทดแทนและผลผลิตที่ได้รับ, ความรู้ด้านแนวโน้มสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ การจัดการอาหารให้เหมาะสมกับสุกรพันธุ์ที่คัดเลือกทดแทน ในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยคณะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวงการการเลี้ยงสุกร ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

► ทีมบริการวิชาการสัตว์น้ำ เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ฟาร์มปลาสลิดยุคใหม่ พิชิตโรคระบาด เลี้ยงอย่างไรให้มีกำไร ” ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มปลาสลิด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และ แนวทางการจัดการฟาร์มปลาที่ถูกต้อง โดย รศ.น.สพ.ดร. วิศณุ บุญญาวิวัฒน์​

► ทีมบริการวิชาการสัตว์เคี้ยวเอื้อง เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Facebook Live ในหัวข้อ “ปรับตัวและไปต่ออย่างไรกับธุรกิจการเลี้ยงโคนม” เพื่อให้ความรู้และเสนอแนวทางการปรับตัวในช่วงที่ภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์กำลังปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับใช้เพื่อรับมือกับสภาวะดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน โดย น.สพ.ดร.ศุภชาติ ปานเนียม อว.สพ.(อายุรศาสตร์) : สัตวแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

► ทีมบริการวิชาการ เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “The Smart Successor for Gen#2 ” ถอดสมการความสำเร็จ สู้ธุรกิจที่ยั่งยืน ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มที่ความต้องการให้ธุรกิจของครอบครัวดำเนินต่อไป ได้อย่างเติบโตและมีความมั่นคง ของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่ทายาทเริ่มมีบทบาทเข้ามามีส่วนในการบริหารธุรกิจ แต่ยังขาดประสบการณ์ บางครั้งยังพบว่าทายาท ยังขาดทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ ด้านบริหารคน  ด้านบริหารผลผลิตภายในฟาร์ม  ส่งผลให้ความมั่นใจในการเข้ารับช่วงต่อบริหารกิจการ จากรุ่นสู่รุ่น นั้นลดลงไป ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

► ทีมบริการวิชาการ เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “จ่ายภาษีให้ดี ต้องมี (วาง) แผน” เพื่อให้ผู้บริหารกิจการได้เรียนรู้หลักการและวิธีการวางแผนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและประกาศสรรพากรได้อย่างถูกต้อง และ เพื่อให้ผู้บริหารกิจการเข้าใจและมีแนวทางสำหรับพิจารณาวางแผนภาษีอากรกิจการของตนเองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

► บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด และ บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด ในเครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Cleaning Program and Cleaning Validation for Food Safety Standard ” ให้กับกลุ่มลูกค้าเจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้อง โรงงานผลิตอาหาร ภายนอกเครือเบทาโกร โดยวิทยากร อาจารย์สุธิดา สินสุวรรณ ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

 

บทความน่าสนใจ

Betagroงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

ในงานประชุมสามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ หน่วยงาน Betagro Agro Solution ได้ร่วมออกบูธเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ประสบความสำเร็จในวงการฟาร์มไข่ไก่ของประเทศไทย หนึ่งในจุดเด่นของงานคือการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง น.สพ.สมชวน รัตนมงคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มไข่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บูธของ Betagro Agro Solution ยังเป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์มไข่ไก่ ซึ่งช่วยเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการในวงการฟาร์มในประเทศไทย การเข้าร่วมในงานประชุมใหญ่นี้ยังเป็นโอกาสที่ Betagro Agro Solution ได้ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจและความร่วมมือกับผู้ประกอบการฟาร์มอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมฟาร์มไข่ไก่ของประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคงขึ้นไปอีกด้วย

Betagroสัมมนาวิชาการให้กลุ่มลูกค้าฟาร์มสุกร เขตภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริการวิชาการของกลุ่มธุรกิจเกษตรในเครือเบทาโกรได้จัดงานสัมมนาวิชาการสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของฟาร์มสุกรในเขตภาคตะวันตก ที่จัดขึ้นที่โรงแรมวิศมา จังหวัดราชบุรี โดยมีการเสนอหัวข้อ “รู้จุดเสี่ยง เลี่ยงสูญเสีย ไม่เพลียกับปัญหาทดแทนฝูง” ภายในงานนี้เป็นการรับรองความเชี่ยวชาญจาก รศ.น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้เข้าร่วมบรรยายในงานเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่เจ้าของฟาร์มและทีมสัตวบาลฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมสัมมนานี้ การบรรยายของ รศ.น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค์ ได้เน้นการแสดงความสำคัญของการรู้จักและเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในฟาร์มสุกร โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการดูแลสุขภาพของสุกรและป้องกันโรค เพื่อลดความเสี่ยงของสูญเสียและปัญหาที่เกิดขึ้นในฝูงสุกร นอกจากนี้ การเสนอวิธีการจัดการเวลาในการเลี้ยงและการดูแลสุกรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงสุดและประหยัดต้นทุนก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในที่นี้ และในการสัมมนายังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าของฟาร์มและอาจารย์ […]

Betagroเตรียมพร้อมก่อนใคร รับมือสถานการณ์โรคไก่ ปีมังกร 2567

ประเดิมงานสัมมนา สำหรับกลุ่มลูกค้าฟาร์มไก่ โดยกลุ่ม เกษตรอุตสาหกรรม เบทาโกร กับงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “เตรียมพร้อมก่อนใคร รับมือสถานการณ์โรคไก่ ปีมังกร 67” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมส่งมอบความรู้เกี่ยวกับ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคไก่ และโปรแกรมวัคซีนที่มีประสิทธิภาพจากทีมงานเบทาโกร โดยบรรยากาศภายในงาน ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเจ้าของฟาร์ม ที่พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนไปกับเรา