ระบบจัดการคุณภาพเบทาโกร

Betagro Quality Management (BQM) มาตรฐานด้านการจัดการที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ดำเนินการตรวจติดตามและควบคุมตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (24/7)
ตลอดห่วงโซ่อาหารของเบทาโกร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยครบทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety)

เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร ของเครือเบทาโกรจึงผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด ทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากสารเคมี ตกค้าง สารปนเปื้อน จุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย และสิ่งแปลกปลอม อื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพของผู้บริโภค

คุณภาพอาหาร (Food Quality)

เครือเบทาโกรมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเท วิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น และต่อเนื่องโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของเบทาโกรตรงกับความต้องการของลูกค้า

สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

เครือเบทาโกรมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องสวัสดิภาพ สัตว์ ด้วยการริเริ่มหลากหลายโครงการที่ยกระดับ มาตรฐานการเลี้ยงและการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีคุณธรรม ครอบคุลมทุกขั้นตอนในการผลิต

บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างมากในกลยุทธ์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง เครือเบทาโกรกับลูกค้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ “ผู้ขาย-ผู้ซื้อ” แต่เป็น “หุ้นส่วน” ผู้ซึ่งเบทาโกรมุ่งนำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เบทาโกรยังยึดมั่นในหลักคุณธรรมนำธุรกิจและพัฒนา
ขีดความสามารถใหม่ๆ เพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด
และคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานการประกันคุณภาพฟาร์มสุกรเครือเบทาโกร หรือ
Assured Betagro Swine Production (ABSP)

ใช้เพื่อจัดการและประกันคุณภาพของกระบวนการผลิตสุกรให้มีมาตรฐานในสายการ
ผลิตสุกร ทั้งฟาร์มสุกรพันธุ์ สุกรขุนเครือเบทาโกร ตลอดจนฟาร์มสุกรขุนจ้างเลี้ยง

มุ่งเน้นการจัดการฟาร์มเพื่อการป้องกันโรค การดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์และ ความ ปลอดภัยด้านอาหารในการนำเนื้อสุกรไปใช้เพื่อการบริโภค โดยมาตรฐาน ดังกล่าวนี้ สามารถเทียบเท่าได้กับมาตรฐานสากลในการจัดการฟาร์มสุกรและ สอดคล้องกับ กฎหมายและข้อกำหนดของทั้งกรมปศุสัตว์และมกอช. รวมทั้งยังคำนึงถึงผลสำรวจ ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุกรจาก เครือเบทาโกรสามารถตอบ สนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมกับเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

มาตรฐานการประกันคุณภาพการผลิตไก่เครือเบทาโกร
Assured Betagro Chicken Production (ABCP)

เป็นการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต โดยเน้นการจัดการคุณภาพ ด้าน ความปลอดภัยอาหาร สวัสดิภาพสัตว์ปีก และสิ่งแวดล้อม ให้มีมาตรฐาน เดียวกัน ทั้งระบบการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงผลิตลูกไก่ ฟาร์มไก่ไข่ ไก่ไข่ การจับ และขนส่งไก่ โรงแปรรูป ให้สอดคล้องกับกฏระเบียบของ หน่วยงานภาครัฐ และ ประเทศคู่ค้า รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไก่จากเครือเบทาโกร สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Betagro e -Traceability)

มาประยุกต์ใช้ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของวงการปศุสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารของ ไทยที่มีการพัฒนาและนำซอฟต์แวร์มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มติดตั้งและใช้งานกับธุรกิจไก่ครบวงจรเมื่อปี พ.ศ. 2546 ครอบคลุมตั้งแต่ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไปจนถึงโรงงานผลิตอาหารปรุงสุก รวมทั้งกระบวนการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มขยายผลระบบตรวจสอบย้อนกลับประยุกต์ใช้กับธุรกิจสุกร ในปี พ.ศ 2549 ช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ทุกขั้นตอนอย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว ตั้งแต่ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มสุกรขุน โรงงานแปรรูปสุกร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ รวมทั้ง ประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับธุรกิจอาหาร ในปี พ.ศ 2554 และพัฒนา เครื่องมือ เว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าต่างประเทศสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ที่ www.clickspyonme.com และยิ่งไปกว่านั้นในปี พ.ศ. 2555เครือเบทาโกรได้มีการ จัดทำ QR Code สำหรับผลิตภัณฑ์ S-Pure เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับลูกค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเครือเบทาโกร

เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร ทำให้สามารถติด ตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ พิกัดของทุกฟาร์มและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

การวิจัยและพัฒนา

เป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปศุสัตว์ อาหาร และ การพัฒนาระบบทดสอบเชื้อปนเปื้อนที่ก่อโรคในอาหาร โดยมุ่งเน้นความสามารถ ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพความปลอดภัยในห่วงโซ่อาหารทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน