บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด ยึดมันในปณิธาน การดำเนินงานภายใต้คำว่า “คุณภาพ” ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจกว่า 4 ทศวรรษ โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญจึงได้เริ่มต้นนำระบบมาตรฐานสากลเข้าสู่กระบวนการผลิต โรงงานของเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด จึงเป็นโรงงานผลิตเวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเวชภัณฑ์ หรือ GMP (Good Manufacturing Practices) จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเป็นโรงงานผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์แห่งแรก ในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP PICs

นอกจากนั้นยังได้การรับรอง มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และมาตรฐาน HACPP จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐาน ISO/IEC 2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ด้วยระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทให้ความสำคัญ และทุ่มเทจนได้รับการรับรอง จึงเป็นหลักประกัน และมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์จากบริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพที่ดี และได้มาตรฐานสากล

Company Values

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
(RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAM)

เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ทำการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพ และประสิทธิภาพใหม่ที่เป็นสากลอย่างสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล และสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมจริง

การทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ์
(PRODUCT TEST AND TRIAL)

มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งในห้องปฏิบัติการ (Invitro) และการทดลองจริงในตัวสัตว์ (Invivo) อย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจในผลการรักษาทุกผลิตภัณฑ์ของเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและทดลองในตัวสัตว์จริงทำให้มั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพในการใช้ได้จริง

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
(E-TRACEABILITY)

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับในขบวนการผลิตแบบ Real Time e-Traceability ซึ่งสามารถตรวจสอบทั้งระบU (Backward and Forward)ได้ทันที เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารทั่วโลก

คุณภาพและมาตรฐาน