มาตรฐานการผลิต

HVAC /BAS

ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในสายการผลิตยา ได้แก่ ความดัน ความชื้น และอุณหภูมิ ให้เป็นไปตามสภาวะที่กำหนดไว้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผลิตภัณฑ์ ทำให้สัตว์มีสุขภาพดี

Clean room

Clean Room Grade D/ ISO 14644-1 Class 8:
เพื่อความมั่นใจว่าเราผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ถูกต้อง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผลิตภัณฑ์ ทำให้สัตว์มีสุขภาพดี

Weighing Program

โปรแกรมควบคุมการชั่งวัตถุดิบ ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูง ตรงตามสูตรการผลิต

IBC system

เป็นระบบปิดที่ใช้ในการผลิตลำเลียง และขนย้ายผลิตภัณฑ์ ช่วยลดการปนเปื้อน ที่เกิดจากการผลิต การลำเลียงหรือขนย้ายวัตถุดิบ และยาสำเร็จรูป

High speed mixer

เครืองผสมยาความเร็วสูง ที่ช่วยการกระจายตัวของตัวยาได้ดี ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวยาออกฤทธิ์หลักมีการกระจายตัวที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา

Close system

ระบบปิด 100 % ที่ใช้ในสายการผลิตยาน้ำ ยาฆ่าเชื้อ ทำให้ปราศจากการปนเปื้อนของฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกจากสิ่งแวดล้อม และจากบุคคลที่ปฎิบัติงาน

FT-NIR

เครื่องมือที่สามารถตรวจ แยกแยะชนิดของวัตถุดิบว่าเป็นสารประกอบใด ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสัตว์ได้รับสารออกฤทธิ์หลักตรงตามความต้องการ

Deionized Water System

น้ำบริสุทธิ์ที่ปราศจากประจุไฟฟ้า และแร่ธาตุปนเปื้อน ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสารออกฤทธิ์หลักทำให้ผลิตภัณฑ์ยามีความคงตัวเป็นอย่างดี

CIP system

ระบบทำความสะอาดที่สามารถผลิตน้ำร้อน และความดันสูง เพื่อใช้ทำความสะอาดระบบผสม และระบบท่อ มีความปลอดภัยสูง ปราศจากการปนเปื้อนจากสารเคมีในการชะล้าง

มาตรฐานฐานการผลิตพรีมิกซ์ และสารส่วนผสมล่วงหน้า
สำหรับสัตว์ที่ยุโรปให้การยอมรับ

DOSA system

เป็นระบบการผลิต premix ที่สามารถควบคุม และสั่งการจากห้องควบคุมด้วยระบบ computer ตั้งแต่การลำเลียง จัดเก็บวัตถุดิบ การผสม จนถึงบรรจุ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามสูตรการผลิต โดยมีลำดับของการผสมที่วัตถุดิบที่ถูกต้อง

QR Code

ควบคุมการเท ผสม วัตถุดิบให้เป็นไปตามสูตรการผลิต และลำดับการผสม เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามสูตรการผลิต โดยมีลำดับของการผสมที่วัตถุดิบที่ถูกต้อง

Weighing Program

โปรแกรมควบคุมการชั่งวัตถุดิบ ให้ตรงตามสูตรการผลิต เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูง ตรงตามสูตรการผลิต

Macro/Micro Dosing

ระบบควบคุมการผลิตจากห้องควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Dosa System ) ที่ให้ความถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องชั่ง Macro และ Micro Dosing เพื่อให้ได้น้ำหนักของวัตถุดิบตรงตามสูตรการผลิต

Pneumatic Transfer

เป็นระบบลมที่ใช้ในการลำเลียงวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการตกค้างของวัตถุดิบภายในท่อลำเลียง

Bomb Door

ระบบการเปิดปิดเครื่องผสมในสายการผลิต Premix เพื่อป้องกันการตกค้างของวัตถุดิบในเครื่องผสม

FT-NIR

เครื่องมือที่สามารถตรวจ แยกแยะชนิดของวัตถุดิบว่าเป็นสารประกอบใด ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสัตว์ได้รับสารออกฤทธิ์หลักตรงตามความต้องการ

Weight Checker

ตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ 100% ด้วยระบบ อัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าน้ำหนักของวัตถุดิบถูกต้องตามสูตรการผลิต

Metal Detector

ตรวจสอบการปนเปื้อนจากโลหะในผลิตภัณฑ์ ทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยปราศจาการปนเปื้อนจากโลหะ