ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร

  • ห้องปฏิบัติการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ครบวงจรสำหรับวงการปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ เป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กับกรมประมง และเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • หน่วยงานบริการการฝึกอบรม (Learning Service Provider: LSP) ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 29993 ให้บริการจัดฝึกอบรม บริการเป็นที่ปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และบริการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
  • ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

สำนักงานใหญ่ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สาขาลพบุรี อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี
สาขาพัทลุง อ. บางแก้ว  จ.พัทลุง

คุณภาพ และมาตรฐาน