ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร

ห้องปฏิบัติการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ครบวงจรสำหรับวงการปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ และเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC  17043 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมให้บริการจัดฝึกอบรม บริการเป็นที่ปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และบริการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

สำนักงานใหญ่ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สาขาลพบุรี อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี
สาขาพัทลุง อ. บางแก้ว  จ.พัทลุง

คุณภาพ และมาตรฐาน