ดาวน์โหลดเอกสาร : ข้อมูลทางวิชาการ

Company Profile
ศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีการหมัก (FTC)

หนังสือรับรอง ISO/IEC 17025 สาขาพัทลุง (TH)
หนังสือรับรอง ISO/IEC 17025 สาขาพัทลุง (EN)
หนังสือรับรอง ISO/IEC 17025 สาขาปทุมธานี (TH)
หนังสือรับรอง ISO/IEC 17025 สาขาปทุมธานี (EN)
หนังสือรับรอง ISO/IEC 17025 สาขาลพบุรี (TH)
หนังสือรับรอง ISO/IEC 17025 สาขาลพบุรี (EN)

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร สาขาปทุมธานี
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร สาขาลพบุรี
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร สาขาพัทลุง

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สาขาปทุมธานี
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สาขาลพบุรี

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ สาขาปทุมธานี (TH)
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ สาขาปทุมธานี (EN)
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ สาขาลพบุรี (TH)
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ สาขาลพบุรี (EN)
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ สาขาพัทลุง (TH)
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ สาขาพัทลุง (EN)

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าประมง สาขาพัทลุง (TH)
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าประมง สาขาพัทลุง (EN)

หนังสือรับรอง ISO 29993:2017
ใบสมัครการฝึกอบรม ประจำปี 2566
แผนการฝึกอบรมฯ

โปรแกรมทดสอบความชำนาญ (PT Provider) ประจำปี 2566
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2565
หนังสือรับรอง ISO/IEC 17043 (TH)
หนังสือรับรอง ISO/IEC 17043 (EN)

ใบนำส่งตัวอย่างทางจุลชีววิทยา Food
ใบนำส่งตัวอย่างทางจุลชีววิทยา Environmental Sample
บนำส่งตัวอย่างทางจุลชีววิทยา WaterIce
ใบนำส่งตัวอย่างทางไวรัส และซีโรโลยี
ใบนำส่งตัวอย่างทางจุลชีววิทยา Food Sample-AP
ใบนำส่งตัวอย่างทางจุลชีววิทยา Non Food Sample AP
ใบนำส่ง Chem FEEDFOOD
ใบนำส่ง Chem Water

ใบคำขอรับบริการตรวจชันสูตรและวินิจฉัยโรค
ใบคำขอรับบริการตัวอย่าง Water
ใบคำขอรับบริการตัวอย่าง Feed
ใบคำขอรับบริการตัวอย่าง Food
บคำขอรับบริการตัวอย่าง Fertilizer
ใบคำขอรับบริการทดสอบ Blank Form
ใบคำขอรับบริการทดสอบเวชภัณฑ์เพื่อยื่นขอเข้าบัญชียาเบทาโกร
ใบคำขอรับบริการทดสอบยาฆ่าเชื้อและยาต้านแบคทีเรียนอกบัญชียาเบทาโกร
ใบคำขอรับบริการทดสอบ Nutrition Labelling
ใบคำขอรับบริการทดสอบรายการตรวจสุขภาพลูกไก่
ใบคำขอรับบริการตัวอย่างฟาร์ม
ใบคำขอรับบริการตรวจปริมาณไวรัส (Virus titration)
ใบคำขอรับบริการการทดสอบไวรัสและซีรั่ม

New Service Lists Bacteria
New Service Lists Chem
New Service Lists Pathology
New Service Lists Virus

จดหมายข่าว V.2 2018
จดหมายข่าว V.3 2018
จดหมายข่าว Vol.7_2018
Elisa Vol.5 page 1
FMD
MALDITOF Vol.4 page 1
Phytase Vol.6 page 1